Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


6. Sestavujeme program/harmonogram vzdělávací akce

Sestavujeme program

Jak jsme  v předchozí kapitole 5 uvedli, neměli bychom vytvářet cílovou skupinu účastníků pro danou vzdělávací akci, ale vytvořit vzdělávací akci na míru jejím účastníkům. Společně s dodavatelem vzdělávání tedy vytvořit program, který bude plně respektovat konkrétní potřeby zadavatele a jím vyslaných účastníků vzdělávání.

1. Metoda

Metoda je obecně cestou či postupem k dosažení požadovaného cíle. Na základě obsahu a cílů vzdělávacího projektu se stanovují i formy, nástroje, metodika a typ vzdělávací akce.

Metody výuky mohou být např.:

 • dle typu poznatků a zdroje poznání

Metody verbální - názorně demonstrační a praktické – případové studie

 • dle typu akce a aktivity účastníků

Monologické formy

Přednáška       -           pasivní transfer informací, teorie a předmětné terminologie

Vysvětlování  -           aktivní vysvětlení dané problematiky, popis řešení či forem řešení apod.

Vyprávění       -           případové studie, příběhy z praxe, které jsou zdrojem ponaučení a inspirace

Dialogické formy

Formy skupinové                   -           outdoor, indoor

Kurz                                        -           soubor učebních lekcí, přednášek

Seminář                                  -           forma výuky, při které se jeho účastníci podílejí, na rozdíl od školení, aktivně na výuce

Workshop                               -           forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, mentální mapy, zpětná vazba, moderovaná diskuse, aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu.

Skupinové cvičení/trénink      -          trénink získaných vědomostí s cílem jejich přeměny v dovednosti

 • dle fází výchovně vzdělávacího procesu

Metody motivační, energizující a aktivizační (usměrnění zájmu a aktivity účastníků)

Metody expoziční (výkladová část, transfer informací)

Metody fixační (opakování, prohlubování a trénink s cílem fixace vědomostí a jejich přeměny v dovednost)

Metody diagnostické, kvalifikační a klasifikační (měření vzdělávání, kvalifikování se pro nějakou konkrétní činnost či pracovní pozici, prověření a hodnocení výkonů a úrovně jednotlivých účastníků včetně hodnocení celého týmu jako celku)

Metody aplikační (činnost navozující následnou aplikaci získaných vědomostí a dovedností do praxe)

 • dle charakteru aktivizace

Diskusní metody (moderovaná interaktivní diskuse, řízená výměna názorů na určité téma, transfer zkušeností účastníků, argumentace)

Situační metody (rozbor a řešení problémových, konfliktních situací, incidentů)

Inscenační metody (hraní rolí v modelových situacích, trénink)

Didaktické hry (různé hry a soutěže; seberealizační aktivita skupin či jedinců)

 • volba tvořivě organizační formy v závislosti na:

cílech vzdělávací akce

složení cílové skupiny účastníků a jejich připravenosti, specifických potřebách i jejich individuálních zvláštnostech

možnostech, které jsou v daném případě k dispozici

 • práce lektora se všemi účastníky kurzu
 • různé typy – motivační, výkladový, opakovací, kombinovaný, samostatná práce

 

 • Motivace a její druhy

vnitřní (silný impuls pro výukové postoje účastníka)

vnější (učením jsou uspokojovány jiné potřeby, původně s učením nesouvisející)

interakce mezi lektorem a účastníkem kurzu

vhodný humor a motivační hry

aktualizace potřeb účastníků

využívání působení odměn a kritiky

definice životní orientace účastníka

 • Expozice a fixace

expozice zahrnuje všechny způsoby a postupy k osvojení znalostí dané problematiky

upevňování osvojených vědomostí, dovedností, návyků, postojů a přesvědčení

 • Shora uvedené metody jsou vždy používány s ohledem na konkrétní cílovou skupinu v rámci dané vzdělávací akce a musí plně umožňovat individuální a individualizovaný přístup k jednotlivým účastníkům vzdělávání. Individuální přístup ve zvýšeném režimu by měl být uplatňován také a zejména v případě, že skupina účastníků je nesourodá ohledně typu jejich profesí či úrovně znalostí.
 • V případě ucelených projektů tvořících řešení na míru by měla každá jednotlivá vzdělávací aktivita navazovat na předchozí a vytvářet tak výchozí pozici pro další aktivitu.
 • V rámci vzdělávacích akcí se mohou používat vhodné kombinace z následujících metod:

interaktivní výuka, brainstorming, demonstrace, řízená diskuse, hraní rolí, individuální i týmová práce, konzultace, práce na projektu, zpětná vazba, praktický trénink v terénu, případové studie, vizualizace, testy, tréninkové hry, videoanalýza, koučink


Technické vybavení

Dle charakteru kurzu je žádoucí využívat také náležité technické vybavení, které zaručuje kvalitní, moderní a profesionální podporu zvolenému typu vzdělávání:

 • lektorské pomůcky
 • flipchart
 • video projektor
 • videokamera
 • digitální tabule
 • aj.

 

Ukázka programu – anotace vzdělávací akce

technick___vybaven__.jpg

 

Harmonogram vzdělávací akce

Běžná časová dotace pro 1 školící den je většinou 8 školících hodin (cca 45 minut) + přestávky. Na začátku by měla být začleněna aktivita, která aktivizuje a motivuje účastníky, po ní základní myšlenky vzdělávací akce, po obědě opět aktivizující činnost a na závěr trénink. Lektor by se měl odsouhlaseného harmonogramu držet a nezapomenout i na následující úkony:

a) v den vzdělávací akce se lektor dostaví na příslušné místo 20-30 minut před začátkem

b) nejdříve lektor přivítá účastníky, představí se a seznámí účastníky s programem dne a přestávkami, poučí o BOZP a PO a nechá podepsat prezenční listinu

c) lektor zjistí očekávání všech účastníků a zrealizuje vzdělávací akci

d) dostatečně včas před koncem vzdělávací akce lektor zjistí míru naplnění očekávání ze strany účastníků a přijme zpětnou vazbu, případně dá test, či jinak vyzkouší vědomosti účastníků

e) v případě konání outdoorové vzdělávací akce by měl lektor před zahájením této akce zajistit vyplnění tzv. zdravotních dotazníků ze strany účastníků a zaslat je zadavateli společně s prezenční listinou.

 

Ideální je dlouhodobé, kontinuální, systematické a komplexní vzdělávání, kde jednotlivé vzdělávací akce na sebe námětově navazují a poskytují tak účastníkům holistický nadhled umožňující lepší pochopení jednotlivých dílčích částí v kontextu na celek.

Bohužel významným faktorem při tvorbě harmonogramu je finanční rámec vymezený na vzdělávání a potřeba zajistit bezproblémový chod firmy, a tak se často kvalita nastavení harmonogramu sníží.

Poznámka: Doporučuje se (většinou to je pravidlem!) konzultovat přípravu harmonogramu vzdělávací akce (programu, kurzu, školení, tréninku) a obsazování akce účastníky s personálním (HR) oddělením a případně také s vedoucími jednotlivých firemních oddělení.

Toto je částečně  řešeno v kapitole 1. Identifikace a formulace potřeb firemního vzdělávání.

Výběr účastníků bychom pak mohli shrnout do několika bodů:

Ideální vzdělávací projekt má nastavení vzdělávacích akcí takové, aby po vzdělávací akci následoval s několikatýdenním odstupem trénink a opakování s možností konzultovat výsledky aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe s lektorem a vyhodnocením úkolů zadaných na předchozí vzdělávací akci.

Celý proces se pak opakuje a mění se postupně pouze témata a cíle. Každá vzdělávací akce může být a většinou také je zdrojem informací, které mohou být podkladem pro workshop či následnou úpravu jak harmonogramu, tak i celé struktury vzdělávacího projektu.


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.