NM_540x60px_Banner_neues_CD_engl_cz_2_.gif

cg2017_banner_540x60_2.gif

banner_CMZRB_540x60px.png


8. Kontrola efektivnosti a výsledků vzdělávání ve firmě

Abychom mohli vyhodnotit případné zlepšení daného stavu a vhodnosti zvolené formy vzdělávání ve fiormě popř. vhodnosti výběru lektora či vzdělávací instituce, musíme celý proces merit, jak jsme uvedli již v kapitole  1. Fakta zjištěná analýzou v rámci úvodní diagnostiky nám slouží jako počáteční bod měření. Stejnými metodami, kterými v rámci diagnostiky vzdělávacích potřeb hledáme prostor pro zlepšení, změříme za účelem vyhodnocení vzdělávání současný neboli výchozí stav, dále v průběhu a také na konci vzdělávacího projektu a pokud možno také několikrát v odstupu týdnů, měsíců i let.

Důležité je vědomosti a dovednosti nejen získat, ale aplikovat je do praxe a udržet si je. Výsledek celého procesu (míra nabytých vědomostí a dovedností, míra schopnosti je aplikovat do praxe a míra jejich udržitelnosti v čase) získáme právě prostřednictvím systému měření.

V případě hard skills je možno kvalitu vzdělávacího a rozvojového procesu měřit i konkrétními čísly, která reprezentují zjištěný potenciál úspor, realizované úspory, či navýšení obratu popř. zvýšení zisku či snížení ztráty. Takový způsob měření nám dovoluje přistupovat ke vzdělávání jako k řízené investici. Soft skills již takovým způsobem měřit nejde. Můžeme však měřit prostřednictvím odborných i osobnostních testů, zpětné vazby, pozorováním změn v rámci pracovního procesu atd.

Systém kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání ve firmě

a) EXTERNÍ          -           po vzdělávací akci či po ukončení vzdělávacího projektu:

1. analyzovat závěrečnou zprávu a v rámci ní slovní i číselné vyhodnocení ze strany dodavatele a jednotlivých účastníků

2. požadovat jako sekundární přidanou hodnotu zpětnou vazbu k projevům účastníků souvisejících s firmou a její existencí (neadresně) – často lektoři mohou získat celou řadu užitečných informací, které by se k managementu dostaly jen velice obtížně

3. pokud byly součástí vzdělávací akce či projektu průběžné testy, zajímat se o jejich vyhodnocení

4. vyhodnotit také výsledky diagnostiky a porovnat je s praktickou zkušeností v rámci pracovního procesu.

b) INTERNÍ -    řízení aplikace vědomostí, dovedností, návyků či kompetencí získaných vzděláváním:

1. komunikovat s účastníky vzdělávání, zjišťovat jejich názory a postoje a komunikovat i s jejich nadřízenými

2. v této fázi je velice účinným nástrojem 360°zpětná vazba, kterou je možné opakovat v pravidelných intervalech.

Jedním z nástrojů, které nám pomáhají tento deficit překonat je diagnostická metoda 360° zpětná vazba, která je vysoce efektivním nástrojem, na jehož základě mohou daní jedinci získat poměrně spolehlivou zpětnou vazbu popisující úroveň různých kompetencí a oblastí svého výkonu od svých nadřízených, kolegů i svých podřízených. 360° zpětná vazba je cenným zdrojem informací nejen pro daného jedince, ale i pro management dané firmy či organizace a je i nedílnou součástí komunikace napříč firmou či organizací a též firemní kultury, kterou pomáhá utvářet a kultivovat. Metoda 360° zpětné vazby je poměrně objektivní nástroj pro způsob hodnocení jednotlivců v oblasti jejich schopností, kompetencí a úrovni respektu v rámci týmu i firmy. Diagnostikovaná osoba je hodnocena na vertikální i horizontální úrovní svým nejbližším pracovním okolím. Úspěšnost této metody roste s kvalitou hodnotícího skriptu, úrovní komunikace, motivace a firemní kultury.

 • Na začátku je stanovena cílová skupina osob a okruh respondentů - hodnotitelů
 • Dále jsou jasně definovány cíle (aktivity, činnosti, kompetence, apod.) a struktura požadovaných výstupů
 • Na základě cílů a struktury požadovaných výstupů je sestaven dotazník s jasně definovanou formou, s konkrétně zaměřenými dotazy, srozumitelnou hodnotící škálou a mírou anonymity pro zvolený okruh respondentů:
  • papírová forma (ručně vyplněná tabulka)
  • mailem v Excelu
  • skrze internetové rozhraní
  • specializovaný SW.
  • Velice důležité je vytvořit atmosféru bezpečí a vzájemné synergie, což podpoří relevanci všech hodnocení
  • Celou akci je také nezbytné velice dobře odprezentovat a vykomunikovat (komunikační kampaň):
   • co? proč? jak? kdo? kdy?
   • příkazy věc komplikují a snižují relevanci výstupů
   • vyjasnit, jak se bude zacházet s výslednými daty
   • dát prostor pro diskusi a dotazy
   • Dále proběhne samotná realizace v předem stanoveném časovém rámci
   • Důležitá je důvěrnost a anonymita informací
   • V další fázi odborník shromáždí a vyhodnotí získaná data, sestaví jednotlivé profily a vytvoří závěrečnou zprávu zadavateli
   • V ideálním případě proběhnou po ukončení celé akce i koučovací pohovory, v rámci kterých koučovaná osoba je seznámena s výsledkem a společně s koučem nalezne a zvolí konkrétní oblast, v nichž se bude chtít zlepšit a společně i vytvoří akční plán se SMART cíli (specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované),

teprve však výsledkem následného koučování může vzniknout opravdu na míru vytvořený akční plán rozvoje např. prostřednictvím development programu pro každou z hodnocených osob

c) EKONOMICKÝ   - finanční forma vyhodnocení v kontextu na vývoj hospodářského výsledku účetních jednotlivých jednotek a firmy jako celku

1. Měřené vzdělávání se stává nejen nákladovou položkou, ale především řízenou investicí s očekávanou návratností

2. Důležitá je komunikace s finančním ředitelem či ekonomem firmy, pro kterého je často vzdělávání pouze nepřiměřenou finanční zátěží

3. Jakýkoliv vzdělávací projekt je potřeba před i po realizaci obhájit a „prodat“ ho v rámci interního marketingu (prezentovat a komunikovat) a to nejen pro management, ale napříč celou firmou např. formou prezentace

4. Vzdělávání v oblasti soft skills je pro tento účel špatně použitelné, jeho dopady jsou rozpoznatelné většinou až v delším časovém horizontu. Prostřednictvím nástrojů uvedených v kapitole 1. tohoto manuálu je však možné předložit výsledky testů, tabulky, grafy a s jejich pomocí demonstrovat úspěšnost a efektivitu dané vzdělávací akce či projektu.


Pro připomenutí výčet diagnostických nástrojů:

Osobnostní a profesní screening, Balance management - měření stereotypů, Metoda 360° zpětná vazba, Interview - cílený dialog, Mystery shopping,  Personální a organizační audit, AC/DC (assessment a development centra).

Jedním z nejběžněji používaných nástrojů kontroly efektivnosti a výsledků vzdělávání ve firmě je akční plán. V tomto plánu, který může být osobní, týmový i celofiremní se nastaví SMART cíle a definují se i kontrolní mechanizmy. Čím je plán konkrétnější a kontrolní mechanizmy transparentnější, tím snazší je pak samotná realizace.

Struktura dobrého akčního plánu je však tvořena nejen přesně popsaným cílovým stavem a kontrolními  mechanizmy, ale zároveň je tvořena i dílčími kroky, které vedou ve svém sledu k dosažení cíle, zdroji a prostředky, které budou třeba k jejich zdolání a časem, který je k tomu vyhrazený.

Důležitým prvkem každého plánu jsou pak ještě kritéria hodnocení jeho naplnění (respektive dosažení stanoveného cíle). Čím konkrétněji a jednoznačněji stanovíte kritéria úspěšného dosažení cíle, tím bude pro vás snazší posoudit, jak daleko či blízko jste od stanoveného cíle v kterémkoli čase, čeho už jste dosáhli a co vás ještě čeká. Tímto též velice významným způsobem posílíte mimo jiné i svou motivaci.

Ukázka akčního plánu:

ak__n___pl__n.jpg

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22       1 Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 15:04 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 15:05 - 1. 06. 2017, 23:59
2 3 4
23 5 Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:14 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Přijetí čínské... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:05 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:06 - 5. 06. 2017, 23:59
6 Vystoupení... (Akce)
6. 06. 2017, 08:18 - 6. 06. 2017, 23:59
Indický den na... (Akce)
6. 06. 2017, 15:06 - 6. 06. 2017, 23:59
7 Jednání zástupců... (Akce)
7. 06. 2017, 08:20 - 7. 06. 2017, 23:59
8 Tisková... (Akce)
8. 06. 2017, 15:07 - 8. 06. 2017, 23:59
9 Účast předsedy... (Akce)
9. 06. 2017, 08:21 - 9. 06. 2017, 23:59
10 Účast předsedy... (Akce)
10. 06. 2017, 08:22 - 10. 06. 2017, 23:59
11 Účast předsedy... (Akce)
11. 06. 2017, 08:23 - 11. 06. 2017, 23:59
24 12 Účast předsedy... (Akce)
12. 06. 2017, 12:19 - 12. 06. 2017, 23:59
13 Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení AMSP... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
14 15 Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
16 Vystoupení... (Akce)
16. 06. 2017, 12:22 - 16. 06. 2017, 23:59
17 18
25 19 Kulatý stůl... (Akce)
19. 06. 2017, 08:36 - 19. 06. 2017, 23:59
20 Setkání předsedy... (Akce)
20. 06. 2017, 12:23 - 20. 06. 2017, 23:59
21 22 Seminář pro mladé... (Akce)
22. 06. 2017, 08:31 - 22. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
22. 06. 2017, 12:24 - 22. 06. 2017, 23:59
23 Účast zástupců... (Akce)
23. 06. 2017, 12:23 - 23. 06. 2017, 23:59
24 25
26 26 27 Seminář pro mladé... (Akce)
27. 06. 2017, 08:29 - 27. 06. 2017, 23:59
Konference AMSP... (Akce)
27. 06. 2017, 12:24 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání... (Akce)
27. 06. 2017, 12:25 - 27. 06. 2017, 23:59
„Jak udělat z... (Akce)
27. 06. 2017, 13:33 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání českých a... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání partnerů... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
28 Kulatý stůl... (Akce)
28. 06. 2017, 08:28 - 28. 06. 2017, 23:59
Účast zástupců... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 15:07 - 28. 06. 2017, 23:59
29 Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 15:08 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 15:09 - 29. 06. 2017, 23:59
30 Účast předsedy... (Akce)
30. 06. 2017, 12:27 - 30. 06. 2017, 23:59
   

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.