Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Brazílie brána do Latinské Ameriky

Bylo by velkou chybou evropských podnikatelů a obchodníků spojovat Brazílii pouze s představami nekonečných pláží, barevných festivalů, fotbalu a pěkných žen. Stejnou chybou by bylo charakterizovat tuto zemi jako levicovou, antiamericky orientovanou společnost, která se staví necitlivě k životnímu prostředí a likviduje amazonské deštné pralesy. Zcela naivní je potom představa, že v Brazílii žijí zejména  pohodlní černoši a nevyzpytatelní původní indiánští obyvatelé, charakterističtí tzv. maňanismem.

Brazílie je především hlavní ekonomickou mocností Latinské Ameriky, země s velmi rozvinutým podnikatelským prostředím, velmi silným spotřebitelským a průmyslovým trhem. Brazilský cit pro design a image si s ničím nezadá s francouzskou a italskou návrhářskou špičkou. Podnikatelé téměř dvěstěmilionové země dokáží na straně jedné využít latinskoamerických předností, spojených mmj. se schopností velmi dobré prezentace, stejně jako se dokáží přizpůsobit jakémukoliv zahraničnímu partnerovi a bez jazykových, kulturních, náboženských a jiných předsudků , zrealizovat kvalitní obchod s kýmkoliv a kdekoliv. Největší devizou Brazílie je totiž její kosmopolitní, multikulturní prostředí. Ač považována za vedoucí mocnost  latinského kontinentu je současně nejméně latinskoamerická ze všech jihoamerických zemí. Brazilie je zemí , která by neměla chybět v seznamu exportních teritorií  nejen  velkých korporací , kde je to téměř povinností, ale zajímat by se o ní měly i malé a střední evropské firmy. Jestli totiž mají v Jižní Americe někde šanci uspět, potom je to právě v Brazílii.

 

Přednosti Brazilie

 

Ekonomická velmoc

Nesporným pozitivem Brazílie z podnikatelského pohledu je její velikost a vliv. Jedná se o pátou největší zemi světa podle rozlohy a 195 milionů obyvatel ji přiřazuje  stejnou příčku i z pohledu populačního. Alespoň pro srovnání je dobré dodat, že i přes tak velký počet obyvatel a velké množství velmi chudých regionů, je HDP v přepočtu na jednoho obyvatele odpovídající například Bulharsku, Maďarsku, Turecku nebo Thajsku. Celkově to činí Brazílii desátou největší ekonomickou mocností na světě. Pro nedůvěřivce, pochybující o gramotnosti prostředí, stojí ještě za zmínku fakt, že v Brazílii bylo v roce 2006 téměř třicet milionů uživatelů internetu, což je o 10 % více jak v populačně srovnatelném Rusku, o kterém dnes nikdo nepochybuje, že je vyspělou a moderní ekonomickou mocností.

  

Brána do Latinské Ameriky

Svým významem je Brazílie nejen vhodnou obchodní destinací, ale i ideálním místem pro zahájení podnikatelského dobývání ostatních jihoamerických teritorií. Mnohé společnosti si vytvářejí v Brazilii kanceláře a sklady, ze kterých obsluhují celý latinský kontinent. Nejvyspělejšími regiony jsou východ a jihovýchod země, kde se nacházejí i nejrozvinutější města. To co znamená pro Severní Ameriku NewYork, pro Asii Šanghaj a pro Evropu například Londýn, tím je pro Jižní Ameriku beze všech pochybností Sao Paulo. Vyspělá moderní megapol ( třetí největší na  světě)  je velmi příjemným a moderním centrem obchodu. V Sao Paulu se odehrávají veškerá klíčová ekonomická rozhodnutí, sídlí v něm většina nejvýznamnějších podniků, bank a institucí, je výkladní skříní podnikatelského prostředí  Latinské Ameriky.  Významná jsou ale i jiná města zejména východního pobřeží , afrobrazilský Salvador, veletržní Vitória, obchodní přístav Porto Alegre, kulturní Rio de Janeiro a samozřejmě niemeyerovské moderní hlavní město a politické centrum Brasília.

 

Otevřenost

Brazílie je po Spojených státech amerických pravděpodobně největší hostitelskou zemí světa. Její historická i současná otevřenost jí získala sympatie celého světa a pro mnohé se stala symbolem multikulturního prostředí s vysokou mírou náboženské, politické a rasové tolerance. Brazilskou identitu vytvářeli Portugalci a ostatní Evropané, Afričané, stejně jako přistěhovalci z Blízkého východu nebo Asie. Brazílie přijala Židy na útěku před Němci stejně jako později Němce na útěku před válečnými soudy. Málokdo ví, že v Brazílii žije nejpočetnější skupina Japonců, žijící mimo japonské ostrovy. Určitý vliv mají i původní indiánští obyvatelé, obývající zejména amazonskou oblast na severu země. Tyto faktory mají pozitivní dopad na podnikatelské prostředí. Brazilské firmy nemají předsudky, dokáží vyjednávat s kýmkoliv , jsou velmi racionální. Dokážeme-li je přesvědčit o našich produktech a službách, jsou připraveni zahájit obchod s jakýmkoliv subjektem. Mají velmi dobré komunikační schopnosti, dokáží se nadchnout pro novinky a pěkné věci. Brazilčané hovoří portugalsky, ale bez problémů se domluví anglicky i španělsky.

 

Umírněná politika

Brazilie je, stejně jako většina latinskoamerických zemí, orientována levicově. Nejde ale o ortodoxní , populistickou politiku, reprezentovanou například Venezuelou , Nikaraguou nebo Bolívií. Stejně tak protiamerická jihoamerická nálada má v Brazílii , zřejmě i v důsledku zmiňované tolerance, velmi umírněný charakter. Brazílie je ze zemí střední a jižní Ameriky - spolu s Kolumbií a Mexikem – spíše partnerem USA než jejím nesmlouvavým kritikem. Velmi populární je prezident dělnického původu Lula, známý obhájce brazilské chudiny, stejně tak ale podporovatel průmyslových projektů , mezinárodního obchodu a kooperací. Jeho trvalý boj s chudobou a otevřenost mu získávají v zahraničí velký ohlas a je považován za umírněného a vstřícného politika. V každém případě politická situace současné Brazílie nevytváří žádné podstatné bariéry pro mezinárodní obchod. Ochranná importní politika je přiměřená a nediskvalifikuje zahraniční dodavatele. Legislativně právní prostředí je poměrně vyspělé a stabilní. Infrastruktura a technologie jsou zejména ve východní a jihovýchodní oblasti na špičkové úrovni, ve vnitrozemí a v západní části Brazílie již tak rozvinuty nejsou a korespondují s  vysokou mírou chudoby v těchto regionech. Letecká přeprava mezi velkými brazilskými městy je na mezinárodním standardu a je nejobvyklejší brazilskou dopravou.

  

Negativa současné Brazílie

 

Země kontrastů

Indie, JAR, Brazílie. Jiné země, kontinenty, kultury. Mimo atraktivity rostoucího ekonomického prostředí a šancí skutečně zbohatnout, mají všechny tyto země i jiného společného jmenovatele – extremní společenské rozdíly. Na jednom konci je možné setkat se s obyvateli žijících v těch nejhorších podmínkách, na opačném se setkáme s těžko představitelným stupněm bohatství. Zaostalé vesnice na západě a středu země kontrastují s moderními velkoměsty na východním pobřeží. Chudinské městské čtvrti zvané favelas, kde přežívají obyvatelé v katastrofálních hygienických podmínkách, bez zdravotní péče jsou střídány luxusními částmi měst, vybavenými nejmodernějšími vymoženostmi. I zde platí známé pravda  polarizovaných společností - nejvíce zbohatnout lze na největší chudobě. Brazílii nicméně nechybí střední třída, jak tomu obvykle v zemích třetího světa bývá. Naopak, zejména v městských oblastech je střední třída poměrně silná a velmi koupěchtivá. Nová obchodní centra, velmi podobná evropským nákupním parkům, jsou nabitá zákazníky, kteří se dokáží nadchnout pro vše nové a pěkné. Obdivují výrobky s kvalitním designem a jsou ochotni za ně dobře zaplatit. Například úroveň trhu s bytovými doplňky  je na vyšší úrovni než v rozvinuté střední a západní Evropě, srovnání je možné s produkty špičkových italských designérů.

 

Kriminalita

Vysoká míra kriminality je přímým důsledkem chudoby nemalé části obyvatelstva. Porovnáváme-li brazilské prostředí například s indickým, je nutné konstatovat, že jihoameričané jsou z tohoto pohledu nebezpečnější. Hlavním důvodem je všudypřítomná narkomafie, která je patrná zejména v chudinských čtvrtích, jimž vládnou drogové gangy. Jejich bossové se snaží vystupovat v roli ochránců chudých, přičemž  pověstnými jsou vyhlazovací boje vzájemně znesvářených gangů různých městských čtvrtí. Narkotiky předávkovaní kriminální živly v Latinské Americe jsou v porovnání se žebrajícími Indy, kteří vzbuzují spíše soucit, velmi nepředvídatelnými a nebezpečnými. Brazílie je z tohoto pohledu poměrně nebezpečnou zemí a je nezbytné to mít stále na zřeteli. Evropští podnikatelé, neznalí místního prostředí , mohou být snadným terčem různých zlodějských gangů. Na druhé straně není nezbytné situaci dramatizovat, tak jako v jiných podobných teritoriích, je nutné trávit většinu času s místními obchodními partnery a respektovat jejich doporučení. Přeprava běžnými taxi je zcela bez problémů, centra měst jsou pečlivě hlídána policií a okrajové městské zóny není z pohledu obchodu důvod navštěvovat. Kvalitní hotely jsou zcela bezpečné, na evropské úrovni.

 

Vliv latinskoamerické levicové vlny

I když bylo konstatováno, že levicově orientovaná vládní garnitura Brazílie, je méně latinskoamerická a více prozápadní, je třeba si uvědomit, že Brazílie je nezbytnou součástí jihoamerického kontinentu. Ten je ,až na výjimky, velmi levicový, většinou protiamerický a někdy i těžko předvídatelný. Vliv Venezuely, jakožto ortodoxního představitele procastrovské politiky, charakteristický mj. částečným znárodňováním, je v celé Latinské Americe větší než se na první pohled jeví. Venezuela je bohatou zemí, hlavním ropným hráčem regionu a mnohé jihoamerické ekonomiky jsou tudíž na Venezuele alespoň částečně závislé. Levicoví populističtí politici, k nimž sice brazilský Lula nepatří, mají mezi latinskoamerickými chudými velké zastání a díky nim získávají politické body. Poměrně necitlivá americká politika vůči jihoamerickým zemím bohužel tento jev spíše podporuje a region se tak může jevit nestabilním. Brazílie patří k zemím sice s dělnickou vládou, nicméně velmi podporující tržní hospodářství a z mezinárodního pohledu jde o teritorium perspektivní. Není problém pojistit si v Brazílii pohledávky, spolupráce s tamním bankovními domy je na stejné úrovni jako například v Evropě. Levicový vliv ale patrný je a z pohledu dlouhodobých investic je nutné jej brát jako možnou překážku.

 

Životní prostředí

Těžko posoudit vliv nešetrného kácení deštných pralesů v brazilské Amazonii a jiných tamních  ekosystémů na exportní aktivity evropských podniků do Brazílie. Zřejmě budou minimální, sarkasticky lze dokonce dodat, že průmyslové zóny, které na vydrancovaných místech vznikají, přinášejí nové investiční šance pro světové průmyslové dobyvatele. Brazílie se nicméně dostává pod velký tlak světových velmocí a sami brazilčané si začínají uvědomovat dalekosáhlý význam ochrany vlastní přírody, mmj. i v důsledku slábnoucího turistického ruchu. Vážnějšími důvody jsou ale zřejmé vlivy na biodiversitu (čtvrtina na světě používaných  léčiv obsahuje přísady pocházející z tropických pralesů) a vliv na světové podnebí (vliv skleníkového efektu). Z podnikatelského pohledu je třeba počítat s tím, že snadné získávání průmyslových zón na severu země se bude s velkou pravděpodobností v budoucnu stávat složitějším a komplikovanějším, stejně tak bude klesat podpora aktivit těžařského průmyslu.

Brazilie

cyklus článků o možnostech českých malých a středních podniků na emerging markets 

Marketing Magazine č.4/2007

Autor : Karel Havlíček, místopředseda AMSP ČR, generální ředitel SINDAT


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.