Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Jižní Afriku by podnikatelé neměli přehlížet

Spojuje-li si někdo Jižní Afriku (JAR) s prostředím romantických holywoodských filmů o černém kontinentu, černošských domorodců s ošatkami na hlavě, tropickém horku, zlých bílých a hodných černých, hluboce se mýlí. Jižní Afrika není ani romantická, ani černá, ani tropická, ani zaostalá. Jižní Afrika je především velmi sebevědomá země, s vysokým stupněm mixu obyvatelstva původních  Afričanů s dobyvately z  Evropy, Ameriky nebo například Indie. Země s velmi složitými dějinami a problémy, jejichž podstatu není jednoduché pochopit, nepobýváme–li v Jižní Africe dlouhodobě. Jižní Afrika je země vyspělá, disponuje záviděhodným nerostným bohatstvím, ekonomika má řád. Jižní Afrika je země nebezpečná a politicky nevyzpytatelná. Pro někoho adrenalinová, pro jiného nečitelná. Pro většinu Afričanů země zaslíbená, pro obchodníky, investory a podnikatele jednoznačně nejvýznamnější africká země, s netušenými možnostmi. I proto by neměla JAR chybět na listině potencionálních destinací středně velkých evropských podniků.

 

Pozitiva a podnikatelské příležitosti Jižní Afriky

 

Investiční a obchodní boom

Nenajdeme ve světě mnoho oblastí s takovým investičním růstem jako v jihoafrickém regionu Gauteng. Vnitrozemská oblast, které vévodí dvě velkoměsta Johannesburg a hlavní město Pretoria, vzdálených od sebe 50 km,  generuje 40% HDP  Jižní Afriky a 10% HDP celého afrického kontinentu! Nebývalý hospodářský rozmach, vynesl Johannesburg do čela žebříčku nejintenzivněji rostoucích velkoměst světa poloviny devadesátých let minulého století, což je s ohledem na asijské konkurenty, více než vypovídající popis stavu ekonomiky v tomto regionu. Johannesburg a Pretoria jsou z obchodního pohledu nejdůležitější destinace a jejich podnikatelská vyspělost je srovnatelná s americkými nebo evropskými metropolemi. Šestiproudé dálnice, luxusní sídla světových společností, obchodní parky v evropském stylu a velmi kosmopolitní styl života, činí z Gautengu obchodní centrum celé Afriky. Kdo chce být v Jižní Africe úspěšný, musí zde být. Dalšími zajímavými oblastmi z podnikatelského pohledu jsou regiony Kapského města (kulturní metropol Afriky), Durbanu (významný přístav a současně tzv. indická zóna ) a velmi se rozvíjející průmyslové zóny v okolí Port Elizabeth. Vzhledem k tomu, že rozvoj Jižní Afriky je velmi závislý na přílivu zahraničního kapitálu, existuje zde velké spektrum zajímavých investičních pobídek. Velmi podporovány jsou například obory automobilového průmyslu, zpracovatelského průmyslu  a služeb. Malé a střední podniky čerpají nemalé dotace, zejména na proexportní aktivity. V Jižní Africe se vyrobí 50% celkové energie celého afrického kontinentu, připadá na ni 60% telefonních linek celé Afriky. Vyspělost korporátního prostředí dokresluje i fakt, že Johannesburská burza cenných papírů patří mezi dvacet největších burz na světě.

 

Otevřenost země

Důvody vysoké vyspělosti a otevřenosti regionu je třeba hledat v pohnuté historii Jižní Afriky a v jejím postupném osídlování. V Jihoafrické republice žije dnes okolo 45 mil obyvatel  mnoha etnických skupin, jejichž rozepře a rasové konflikty byly v minulosti vždy mimořádně vyhraněny. Holandští, britští, portugalští a němečtí obchodníci a osadníci jsou doplněni velmi významnou enklávou indickou a přistěhovalci různých zemí kontinentu, zejména podrovníkové Afriky. Spolu s původními obyvateli činí jednu z nejrůznorodějších etnických skupin na světě. Je ovšem třeba připomenout, že bílí obyvatelé nejsou novými přistěhovalci v pravém slova smyslu. Žijí v Jižní Africe již více jak 400 let a právem považují JAR za svojí původní vlast. Možná paralela je se Spojenými státy, kde rovněž po několik staletí žije nezpochybnitelná skupina obyvatelstva různých národností. Je pravdou, že prosperitu země zajistili evropští a asijští osadníci. Stejně tak je ovšem nezpochybnitelným faktem a černou skvrnou v historii Jižní Afriky, diskriminace většinového černošského obyvatelstva ve druhé polovině 20. století, známá jako politika apartheidu. V každém případě je JAR, po pádu apartheidu v roce 1990, velmi otevřená, a to jak vůči světovým investorům, tak vůči vzájemnému obchodu. Angličtina je jedním z úředních jazyků, kterým mluví 15% bílých obyvatel, držících pevně v rukou ekonomickou moc země. Právě složení obyvatelstva je z obchodního pohledu velkou výzvou. Jihoafričané dokáží tvrdě a účinně vyjednávat, využívat evropské obchodní školy, amerického sebevědomí, židovské obratnosti a indické klamavosti. Jsou velmi dobře vybavenými obchodníky, nemají zábrany uzavřít obchod s kýmkoliv, kdo jim poskytne kvalitní produkt a dobré podmínky. Evropské partnery vyhledávají, komunikují bez předsudků.

 

Nerostné bohatství

To, že vzdálená Jižní Afrika byla osidlována evropskými obchodníky nebylo úplnou náhodou. JAR byla v minulosti zlatokopeckým rájem a to obrazně i doslova.  Jižní Afrika má největší světové zásoby zlata, platiny, manganu a hliníkových silikátů. Je třetí největším producentem diamantů a druhým největším světovým vývozcem uhlí. Má vlastní plovoucí plošiny pro těžbu ropy, čímž zmenšuje závislost na této surovině ze Středního východu. Zpracování kovů a chemický průmysl tak patří společně s automobilovým průmyslem k tahounům domácí ekonomiky. Jihoafrická republika byla v minulosti oblastí, kde se dalo poměrně rychle zbohatnout. Dobrodružné povahy dobyvatelů tohoto regionu jsou zakořeněny i v současné generaci. Místní podnikatelé, obchodníci a investoři jsou velmi flexibilní, současně poměrně tvrdí, vědomi si nadstandardního a v mnohých případech luxusního životního stylu, na který by v Evropě nedosáhli, nicméně v prostředí drsném, nevyzpytatelném a izolovaném.

 

Klima a poloha

Je omylem spojovat Jižní Afriku s tropickou Afrikou, naopak, JAR má jedno z nejmírnějších podnebí celé Afriky, což je dáno jeho klimatickou polohou, obklopujícími oceány a nadmořskou výškou. Teploty se v závislosti na poloze regionu pohybují celoročně mezi

5-30°C a  měli-li bychom přirovnat podnebí k některé evropské oblasti, potom je to podobné jako například v Itálii. I toto činí z Jižní Afriky velmi výhodnou lokalitu pro případné investice nebo pro dlouhodobý pobyt. Poloha země je velmi diskutabilní, můžeme nalézt pozitivní i negativní faktory. JAR, obklopená oceány je  rejdařskou velmocí, dobré spojení do Asie, Ameriky a Austrálie je její konkurenční výhodou. Na druhé straně vzdálenost od Evropy je již poměrně velká, s ohledem na složení obyvatelstva, které je z nemalé části právě původem z Evropy a obchodním aktivitám s evropskými subjekty. Kontejnerové dodávky z Evropy do Jižní Afriky nepatří k nejlevnějším, doba dodání se od nakládky ze středu Evropy až do vylodění v jihoafrickém přístavu leckdy protáhne na více jak 5 týdnů, což je s přihlédnutím k další nutné vnitrozemské přepravě v JAR, z dodavatelského pohledu poměrně dlouhá doba.

 

Negativa Jižní Afriky

 

Ekonomicko-politická (ne)vyváženost

Bylo by chybou nevidět stále přetrvávající etnický rozpor mezi jednotlivými skupinami obyvatelstva, tj. mezi černými a bílými. Jakkoliv je dnes JAR vyspělou demokratickou zemí s pevným řádem a křehkou svobodou, stále je patrné, že si svojí pozici a cestu teprve hledá. Více než barva pleti začíná místní obyvatele zajímat propast mezi chudými a bohatými, vědomi si faktu, že chudých bílých mnoho v Jižní Africe není. Svobodné volby jsou již od devadesátých let předpokladem úspěchu Afrického národního kongresu, čímž lze konstatovat, že politická moc je  v rukou zejména černého obyvatelstva. Naopak ekonomická moc je zcela pod kontrolou bílé 15% menšiny. Tato, na první pohled logická úvaha, přerůstá ve svém důsledku do velmi křehkého vztahu, sice prozatím funkčnímu, nicméně velmi zranitelnému. I přes optimismus obchodních partnerů, převážně bílých, není možné nepostřehnout jejich vysokou ostražitost vůči jakýmkoliv místním změnám nebo novým politickým aktivitám. Někteří podnikatelé přirovnávají svojí situaci k životě ve zlaté kleci. Luxusní sídla firem, krásné domy a auta, jsou většinou izolovány od okolního světa vysokými ploty, ostnatými dráty a všudypřítomnou policií. Vztah mezi černými a bílými v JAR není jednoduché pojmenovat. Zjednodušené euro-americké pohledy, vytvářející celosvětový názor na jihoafrickou etnickou problematiku, jsou často velmi nepřesné, zavádějící a neodpovídající realitě. Tu je možné pochopit pouze dlouhodobějším pobytem v Jižní Africe.

 

Kriminalita

Země kontrastů – tak bývá nazývána JAR, stejně jako například Indie nebo Brazílie. Propastné rozdíly mezi jednotlivým vrstvami obyvatelstva, etnické konflikty, drogy. To jsou hlavní faktory velmi vysoké míry kriminality v Jižní Africe. Městské chudinské čtvrti, tzv. townships, jsou epicentrem kriminality, přičemž jedna z nejhorších situaci je  v Johannesburgu, kde se vůbec nedoporučuje pohybovat se po městě bez přítomnosti obchodních partnerů. Pro obchodníky z toho vyplývají podobná pravidla jako ve výše zmíněných zemích. Respektovat doporučení místních partnerů, vybírat si pouze prověřené hotely, používat hotelové nebo letištní taxi, zcela vyloučit přepravu v hromadné dopravě. Místní obyvatelé se naučili v tomto prostředí existovat pouze za cenu vysoké izolovanosti. Žijí v chráněných osadách a domech, pracují v bezpečných a střežených zónách, nakupují v luxusních obchodních centrech, jezdí se zataženými okénky u aut. Kořeny vysoké kriminality místních gangů je třeba opět hledat v předešlé generaci, která vyrůstala v neobvyklé brutalitě a nejistotě. Zločinnost tak nepřispívá Jihoafrické republice k dobré pověsti a mnozí podnikatelé ji z tohoto důvodu předem diskvalifikují. Může to být chybou, protože situace není natolik dramatická, dodržuji-li se určitá pravidla.  

 

Izolovanost země

Problémem Jižní Afriky není pouze vzájemná izolovanost určitých společenských a sociologických skupin, ale i její geografická pozice. Ze třech stran obklopená oceány, ze severu potom velmi specifickými a nebezpečnými zeměmi podrovníkové Afriky, nepřispívají ke stabilitě. Politicky komplikovaná Zimbabwe, HIV virem zasažená Botswana (téměř 50% obyvatel je tam HIV pozitivních), Namibie, Mosambik – všechny tyto země vnímají JAR jako zemi zaslíbenou a snaží se udělat vše proto, aby se v ní uchytili, většinou jako nelegální přistěhovalci. Důsledkem je šířící se AIDS, zvýšená kriminalita, zvyšování nezaměstnanosti (některé odhady uvádějí až 40 % míru), prohlubování společenských rozdílů, šířící se nejistota a etnické napětí. Navzdory všem romantickým představám o podrovníkové Africe , jedinečné přírodní scenérii a obětavých domorodců, se jedná o jeden z nejkomplikovanějších světových regionů, s vysokou politickou nestabilitou, mimořádnou mírou chudoby a nejvyšší mírou AIDS. JAR je v tomto regionu opěrným pilířem, ekonomickým motorem, s relativně stabilním politickým prostředím. Bohatství JAR ostře koresponduje s absolutní chudobou okolních zemí. To je pro Jižní Afriku velmi nebezpečná pozice a staví ji jako územní celek do pozice s nejvyšší možnou ostražitostí.

 

AIDS

Nezaměstnanost, kriminalita a AIDS – toto jsou podle průzkumu veřejného mínění nejvíce znepokojující problémy obyvatelů JAR. AIDS je oprávněně velikou hrozbou celého regionu. Ve polovině devadesátých let překročil počet pozitivních HIV v JAR 1 mil obyvatel , přičemž se nemoc šířila dále neuvěřitelným číslem 500 nakažených denně. Jen co se země vzpamatovala z izolace v důsledku politiky apartheidu, vybuchla nálož jménem AIDS. JAR, Svazijsko a Leshoto (samostatné státy, ležící uprostřed JAR ) mají nejvíce HIV pozitivních na světě. Podle neověřených informací existuje v Jižní Africe 10% populace HIV pozitivní, v zemích severně nad JAR se tento počet odhaduje na desítky procent.


JAR

cyklus článků o možnostech českých malých a středních podniků na emerging markets 

Marketing Magazine č.5/2007

Autor : Karel Havlíček, místopředseda AMSP ČR, generální ředitel SINDAT


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.