banner_CMZRB_540x60px.png


O právo první noci jsme ve Vietnamu už přišli

Není tomu tak dávno, kdy jsme se srdečně bavili semaforskou skupinou „komiků“, předčítajících divákům a posluchačům povídku, kterak vietnamský cyklista-babetista mizel kdesi ve vysoké trávě českých luhů a hájů. Stejný národ později nadává na vietnamské stánkaře, sestavující v pět hodin ráno v českém okresním městě stánek s textilem. Nadáváme, leč kupujeme - rádi a levně. O pár let později odhodlaně protestujeme proti záplavě vietnamských obchodníků do kamenných obchodů v centrech týchž měst, kde dokonce budují moderní obchodní parky. Protestujeme, ale rádi pronajímáme, vědomi si skutečnosti, že tito nájemníci dobře a pravidelně platí. Čeští živnostníci se hlasitě bouří proti vietnamským obchodníkům, kteří neplatí řádně daně a poplatky. Fakt, že se nenápadní vietnamští trhovci prohánějí v luxusních limuzínách pouze podtrhuje naše přesvědčení o nespravedlnosti a nerovných podmínkách, díky nimž jezdíme v Octaviích.. Pomíjíme ovšem několik faktů. Šedesát procent našich živnostníků rovněž neodvedlo za celou svojí existenci na daních ani korunu, dokud nebyl nařízen minimální poplatek. V pět hodin ráno nejenže nepracujeme, ale ani nevstáváme. A prodávat ve stánku je pod naší úroveň. Představa, že by naši drobní živnostníci, honosící se „zlatýma českými rukama“ měli komunikovat v jakémkoliv jiném jazyce než českém, je téměř utopií. Přitom právě zde je hlavní důvod proč tuzemští Vietnamci jezdí Mercedesy. Jakkoliv by je mnozí z našich podnikatelů opět rádi viděli na babetách, je třeba přiznat si nepříjemnou pravdu: je toho ještě mnoho, co bychom se od vietnamských živnostníků mohli učit. Minimálně pracovitosti, píli, pokoře, vytrvalosti a učenlivosti. Možná i to je důvodem, proč jsme přišli v devadesátých letech o velmi lukrativní vietnamské trhy a nechali je obsadit jihokorejskými dobyvateli, kteří dnes ve Vietnamu investují a vydělávají. Nebylo přitom po revoluci ve světě země, která by měla větší podnikatelské šance ve Vietnamu, než Česká republika. Přesto jsou stále solidní možnosti v jedné z nejperspektivnějších zemí Asie uspět, a to nejen pro velké podniky, ale i malé a střední firmy. Vietnam skýtá velké příležitosti pro investory, exportéry i importéry.

 

Klady

 

Pokora , pracovitost a učenlivost

Není mnoho národů, kteří se dokáží tak přizpůsobit jako Vietnamci. Příčiny je nutné hledat v jejich nejednoduché minulosti, náboženství a geografické poloze. Konfucionismus, taoismus a buddhismus, jsou nejčastější filosofické směry i v sousední Číně, na rozdíl od ní ale Vietnam  netrpí traumatem světové mocnosti, naopak z náboženství čerpá zejména pokoru a snahu o vzdělání. Je zajímavé sledovat, jak se dokáže národ, který má všechny důvody k protiamerickému postoji ,  povznést nad svou minulostí a dívat se dopředu, co více, mnozí Vietnamci dnes dokonce vidí v Americe svůj vzor. Mimořádná houževnatost vietnamského národa byla hlavním důvodem toho, že z vietnamsko-americké války neodešli jako poražení. Dnes se je tatáž houževnatost v práci jejich hlavní konkurenční výhodou. Vietnam patří ve vzdělání k lepšímu průměru zemí východní Asie a na rozdíl od ostatních rozvojových zemí v regionu zde prakticky neexistuje analfabetismus. Vzdělání považují obyvatelé za jednu z nejdůležitějších investic, francoužština je  díky historickým vazbám a dodnes existujícím francouzským školám velmi používaným jazykem, mladá generace se trpělivě učí anglicky. Není nezajímavé, že téměř čtvrt miliónu obyvatel hovoří česky.

  

Hospodářský růst

Bylo by troufalé tvrdit, že Vietnam je rozvinutá země. Zdaleka není, chudoba je  zvláště  na venkově velká, země nicméně prožívá trvalý ekonomický růst  ( růst HDP je v posledních letech 7-8% ).  Současná podniková sféra velmi připomíná dobrodružné podnikatelské roky , které jsme prožili v tuzemsku začátkem devadesátých let, kdy jsme nadšeně zakládali firmy, hledali partnery, komodity a trhy, čerpali první úvěry, stávali se dlužníky a věřiteli. Pokud si vzpomeneme jak vypadaly první porevoluční podnikatelské, průmyslové a spotřebitelské veletrhy, tak velmi podobné můžeme navštívit v současném Vietnamu. Nově vznikající firmy mají enormní zájem o zastupování zahraničních výrobců. Jejich aktivity jsou v tomto směru ale často překotné a zbrklé, což se projevuje tím, že mají zájem obchodovat čímkoliv, bez větší specializace a znalostí konkrétních produktů. V tomto směru je nezbytné je trvale usměrňovat a pokusit se ovlivnit jejich podnikání ve smyslu soustředěnosti na méně aktivit s větší intenzitou. Rozhodujícími centry podnikatelských aktivit jsou dvě klíčová města: politická a kulturní metropol - vnitrozemská Hanoj a obchodní centrum - přímořský Ho Či Min, dříve Saigon. S určitou nadsázkou lze přirovnat tento pár ve smyslu regionálního významu k čínské politicko-obchodní dvojici, Pekingu a Hongkongu. Pokud směřují naše obchodní nebo investiční aktivity do Vietnamu, není možné nevyhnout se jednomu z těchto měst. Hlavním lákadlem zahraničních investorů a obchodníků je ale očekávaný potenciál kupní síly vyjádřené 85 miliony bohatnoucích obyvatel a statisícemi rozvíjejících se podniků.

 

Dlouhodobé vztahy

Hlavní důvod, proč by neměl Vietnam chybět na seznamu našich exportérů tkví ale jinde. Zásadní výhodou  našich výrobců vůči světovým konkurentům, kterou ovšem bohužel nedokážeme využít, je skutečnost, že téměř 250 tisíc Vietnamců, pracujících ve vedoucích pozicích důležitých státních i soukromých firem, hovoří slušně česky. Vietnamci v tehdejším Československu, v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech totiž kupodivu nebyli pouze trpěnými stánkaři, ale studovali zde  na středních a vysokých školách , zejména technického zaměření. Tito lidé, kteří dnes tvoří páteř vietnamského průmyslu, mají nejen dobrý vztah k českým výrobkům ale mají i vysoký respekt vůči české průmyslové škole. Jakkoliv to může znít sentimentálně, nezapomínají kde vystudovali a jejich vztah k naší zemi je velmi blízký. Po Laosu a Francii jsme pro Vietnam nejbližším partnerem. Jejich vztahy vůči nám  jsou vřelejší a přátelštější než opačně a je smutné a pro obchod frustrující, že toho stále nedokážeme využít. Způsob jakým ovládají jihokorejští dodavatelé automobilů, motocyklů, elektroniky apod. vietnamský region, je pouze důkazem naší nepružnosti. Je pravdou, že v posledních letech si to uvědomujeme a za mohutné státní podpory začínáme do Vietnamu expandovat, o právo první noci jsme ale přišli. I přesto je stále mnoho šancí a to jak z pohledu velkých podniků (energetika, budování infrastruktury), tak  z pohledu  středních investorů (připravovaná privatizační vlna, společné podniky, malé investičních dodávky ).

 

Zápory

 

Chaos

Ať již do Vietnamu dodáváme nebo tam investujeme, stále musíme mít na paměti odlišnost kultury a systému práce. Znamená to, že se musíme vypořádat s vysokým antisystémem jak v pracovních postupech, tak v manažerském řízení, dá-li se o něm vůbec hovořit.  Nepopsatelný chaos, ve kterém se vyznají pouze sami Vietnamci, absence řízení jakosti, nekonečná změť těch kteří řídí a těch, kteří jsou řízeni, splývá v jeden celek a nestranný pozorovatel z Evropy ztrácí po několika okamžicích přehled, kdo je za co odpovědný, kdo je vlastník, kdo je manažer, kdo pracuje a kdo nikoliv. Komunistický režim 20.století zcela vygumoval pracovní řád a to co se nazývá efektivita výroby, obchodu a služeb. Vzniká tak zajímavý paradox, kdy poměrně vzdělaní a technicky vybavení pracovníci,  jsou-li postaveni do jakékoliv složitější pozice než je drobná živnost, ztrácejí půdu pod nohama a jejich pracovitost a houževnatost je zastíněna celkovým negativním dojmem. Znamená to jediné – jak v obchodních, tak investičních aktivitách, musíme ve Vietnamu využívat vlastních manažerů a nenechat si vmanipulovat jakýkoliv místní pracovní zlozvyk. V tomto musíme být zcela neoblomní, podaří-li se to, systém kupodivu funguje velmi dobře.

 

Korupce

I přes nesporný fakt, že Vietnam se modernizuje, stává se tržním a postupně i demokratickým prostředím, je zde patrný politický  vliv vládnoucí komunistické strany. Ten začíná úsměvně, kdy jsou všichni obdarováváni nekonečnými vyznamenáními za možné i nemožné zásluhy, pokračuje přes lehkou, ale stále viditelnou cenzuru, konče ovšem nám velmi dobře známou korupcí, pro kterou je tento politický systém doslova živnou půdou. V době, kdy se ve Vietnamu privatizuje je to dvojnásob vážné a je třeba připravit se na neočekávaná rozhodnutí a nelogické situace. Je pravdou, že vietnamské úřady na jedné straně velmi tvrdě postihují jakýkoliv náznak ekonomické kriminality, stejně tak ale nastaveným systémem tyto činy podporují. Vietnamská politická scéna se vyvíjí podobně jako čínská a například ruský model přechodu na tržní ekonomiku, jemuž předcházela změna politická, striktně odmítají. Do určité míry je to pochopitelné a odpovídající regionu, pravdou ale je, že v tom je i vysoká dávka alibismu, neboť současný stav je pro mnohé velmi výhodný a pohodlný.  Je nutné ovšem podotknout, že komunistický Vietnam se velmi odlišoval od komunistického středu Evropy nebo oligarchického Ruska druhé poloviny dvacátého století. Ho Či Min, jako jeho tehdejší představitel je dodnes považován většinou obyvatel za filosofa a symbol pokory a vědomostí. Svým asketickým chováním se velmi lišil od nadutých a primitivních slovanských pohlavárů a ve Vietnamu působil spíše jako morální autorita typu Gándího.

 

Rizika spojená s plným přechodem na tržní prostředí

Přechod na plně tržní ekonomiku je spojen s mnoha riziky a potencionální investoři nebo ti, kteří si budují ve Vietnamu obchodní struktury je nesmějí podceňovat. Současnou vietnamskou ekonomiku čeká masivní vlna privatizace několika tisíc státních podniků a masivní reforma státní administrativy, mj.bank. To jsou bezesporu nevídané šance pro zahraniční investory, provázanost politické a ekonomické moci a vysoká míra korupce jsou ovšem varovnými signály . Situace není natolik kritická, aby investory odrazovala, ale při každém jednání je nutné mít na paměti, že se nenacházíme v plně tržním a zcela liberálním prostředí . Vietnamské podniky nemají ještě historii a zkušenosti a není často jednoduché odhadnout míru jejich důvěryhodnosti a budoucí vývoj. Investování je běh na dlouhou trať a vytváření společných podniků transformujících se ze státní sféry je vždy loterie. Bankovní záruky  nám zajistí krátkodobé riziko, ale negarantují střednědobou prosperitu. Tak jako u nás před patnácti lety není totiž ani ve Vietnamu garantováno, že ani ty nedůvěryhodnější instituce přežijí transformační a postransformační vlnu. Ve srovnání se střední Evropou 90.let je situace horší z pohledu systému podnikového řízení , který v podstatě neexistuje, naopak výhodou je vyšší pracovní morálka , trpělivost a učenlivost. Lze očekávat, že tyto faktory, společně se velkou kupní silou učiní z Vietnamu významný asijský trh.

VIETNAM

cyklus článků o možnostech českých malých a středních podniků na emerging markets 

Marketing Magazine č.9/2007

Autor : Karel Havlíček , místopředseda AMSP ČR, generální ředitel SINDAT


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červenec »
  Po Út St Čt So Ne
26           1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 Podnikatelská... (Akce)
10. 07. 2017, 08:18 - 10. 07. 2017, 23:59
11 Podnikatelská... (Akce)
11. 07. 2017, 08:19 - 11. 07. 2017, 23:59
12 Podnikatelská... (Akce)
12. 07. 2017, 08:20 - 12. 07. 2017, 23:59
13 Podnikatelská... (Akce)
13. 07. 2017, 08:20 - 13. 07. 2017, 23:59
14 Jednání vedení... (Akce)
14. 07. 2017, 08:21 - 14. 07. 2017, 23:59
15 16
29 17 18 Jednání AMSP ČR –... (Akce)
18. 07. 2017, 08:22 - 18. 07. 2017, 23:59
19 Jednání AMSP ČR s... (Akce třetích stran)
19. 07. 2017, 00:00 - 19. 07. 2017, 14:41
20 Jednání vedení... (Akce)
20. 07. 2017, 08:24 - 20. 07. 2017, 23:59
21 22 23
30 24 25 Jednání vedení... (Akce)
25. 07. 2017, 08:24 - 25. 07. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
25. 07. 2017, 08:25 - 25. 07. 2017, 23:59
26 27 28 29 30
31 31            

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.