NM_540x60px_Banner_neues_CD_engl_cz_2_.gif

cg2017_banner_540x60_2.gif

banner_CMZRB_540x60px.png


Požadavky AMSP ČR na ministra Drábka – informace z jednání podnikatelů 22.5.2012

Podnikatelé iniciovali setkání s ministrem Drábkem k prodiskutování aktuálních problémů trhu práce – témat: kurzarbeit, omezování zaměstnávání cizinců mimo EU, nelegální zaměstnávání – švarcsystém, řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, agenturní zaměstnávání OZP a novou úpravu pracovnělékařských prohlídek. Čeho dosáhli s dozvíte dále.

1. Dokončit právní úpravu kurzarbeitu s funkčním spouštěcím mechanismem

Budou zpracována pravidla pro zavedení nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti k podpoře zachování pracovních míst ve firmách (pozn. nebude se užívat speciální název kurzarbeit). K financování nástroje bude využito finančních prostředků z ESF. Využitelnost nástroje bude odvozena od křivky míry nezaměstnanosti. Návrh křivky připraví zaměstnavatelé ve spolupráci s MPSV.

MPSV připraví na základě využitelnosti možnosti čerpání finančních prostředků z ESF na financování opatření z oblasti aktivní politiky zaměstnanosti 2 varianty.

Varianta I. – analogie projektu „Vzdělávejte se“ (respektování regionálních disparit v míře nezaměstnanosti), rozpočet minimálně 800 mil. Kč.

Varianta II. – „Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti“ (podle podmínek a parametrů SP ČR doba trvání do 2020)

Termín předložení: do 23. května 2012

Termín projednání: do 28. května 2012

Účinnost opatření: 1. září 2012.

 

2. Přehodnotit omezení pro zaměstnávání občanů ze třetích zemí (udělování víz, nedostatkové profese i s nižší kvalifikací)

Zaměstnavatelé vyhodnotí situaci ve firmách na základě spolupráce s úřady práce, které by měly postupovat podle nového metodického pokynu zaslaného úřadům práce 16. 4., s ním byli rovněž seznámeni zaměstnavatelé. Na základě konkrétních případů, které by ukázaly, že postupy úřadů práce tím, že neumožní zaměstnávání cizinců ze třetích zemí ohrožují podnikání a existenci firem by MPSV přistoupilo k dalším zmírněním v oblasti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí.

MPSV bude řešit problém nedostatkových profesí na trhu práce – kvalifikované dělnické profese (např. nástrojaři, CNC obráběči, slévači, svářeči, mechanici) s MPO tak, aby bylo možné vykonávat tyto činnosti v pracovněprávním vztahu cizinci ze třetích zemí. Hledat možnosti upravit projekt „Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance“ tak, aby pracovní povolení a víza se vztahovala i na ostatní cizince mimo vnitropodnikové přesuny, vydávala se na 2 roky a nemuselo se žádat v průběhu 2 let opakovaně o udělení víza (po 6 měsících), s možností žádat po 2 letech o prodloužení zaměstnání opět na 2 roky.

MPSV zároveň přislíbilo sjednotit postupy úřadů práce podle Metodických pokynů (pozn. od 1.7. nebudou platit jiná pravidla, než dosud).

Problematika nostrifikace vysokoškolských diplomů se vyhodnocuje a hledají se administrativně a ekonomicky úsporná řešení i s MPSV.

Termín: do 1. září 2012

3. Revidovat administrativní pravidla (Metodické pokyny) pro prokazování nelegálního zaměstnávání)

Zaměstnavatelé provedou konkrétní šetření ve firmách, zmapují konkrétní problémy při prokazování výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu a s konkrétními výstupy seznámí pana ministra.

MPSV přislíbilo provést revizi právní úpravy v oblasti úpravy nelegálního zaměstnávání ve vztahu k právní úpravě kontrolní činnosti včetně postupů a sankcí za porušení právních předpisů. Zejména vyhodnotí § 136 s ohledem na další ustanovení zákona.

Termín: 30. května 2012


4.
Zmírnit pravidla pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou – navrátit do právní úpravy tzv. vážné provozní důvody, které by ospravedlnily opakované sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou

Na jednání byl ministrovi nastíněn problém pracovních poměrů na dobu určitou v praxi po novele zákoníku práce od ledna 2012. Ministr Drábek vysvětlil důvody nové právní úpravy, včetně reakce na výtku ze strany EK a zabránění zneužívání předchozí úpravy pracovních poměrů na dobu určitou. Následně jednotliví účastníci/podnikatelé vysvětlovali ministrovi své problémy se současnou právní úpravou. Zásadní problém spočívá ve stanovení počtu řetězení tzv. 3x a dost. Účastníci poukazovali na fakt, že maximální doba 9 let je v praxi nevyužitelná. Důvodem je vazba řešení zaměstnanosti na business plány, které se dají udělat v odhadu cca 3 měsíců dopředu, sezónnost prací, atd.

Většina zaměstnavatelů uváděla, že se snaží řešit situaci agenturním zaměstnáváním (od 10% až 50%), které je dražší. Po roce 2012 se kloní i k vyšším číslům, protože navyšování kmenových zaměstnanců je rizikové.  Ministr Drábek upozorňoval na možnost využití i snížení odstupného v případě nutnosti ukončit pracovní poměr dříve, a to do jednoho roku, což by mělo snížit náklady firem při sjednávání pracovních poměrů na dobu neurčitou (pozn. „měsíční plat“). Řada účastníků však uváděla obecně nepříjemné zkušenosti s propouštěním zaměstnanců z tzv. organizačních důvodů, kteří v těchto případech často poškozují jméno zaměstnavatele.

Na základě řady příkladů projevil ministr Drábek ochotu přistoupit k určitým změnám úpravy. Za nejjednodušší krok, který by pomohl řadě firem, uvedl možnost zúžení tzv. „mazacího“ období, tj. doby mezi vyčerpáním již 3 pracovních poměrů na dobu určitou z 3 let na 6 měsíců. Tato změna by velmi pomohla zejména sezónním pracím. Hodně se diskutovalo též o výjimce v podobě opakovaného sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou v podobě vážných provozních důvodů. Možnost obdobného řešení přislíbil ministr Drábek prověřit a řešit v souladu s příslušnou Směrnicí tak, aby úprava byla jasná a nezneuživatelná. Na stůl byly položeny i další varianty obsahující různé kombinace maximální délky pracovního poměru na dobu určitou a maximálního počtu sjednávání, které bude nutné také diskutovat, včetně např. minimální délky pracovního poměru na dobu určitou (např. 3 měsíce).


5. V oblasti agenturního zaměstnávání vázat naplnění povinného podílu zaměstnávání občanů se OZP pouze ve vztahu k počtu kmenových zaměstnanců agentury (pozn.: odstranění dvojího omezení)

SP ČR-Svaz průmyslu a dopravy ČR připraví ve spolupráci APPS- Asociací poskytovatelů personálních služeb přehled konkrétních problémů z oblasti agenturního zaměstnávání, včetně zaměstnávání zdravotně postižených. Problematika zdravotně postižených se kromě toho řeší komplexně i mimo oblast agenturního zaměstnávání.

Problematiku agentur práce a agenturního zaměstnávání bude MPSV řešit komplexně na základě vyhodnocení problémů v tomto sektoru podnikání s využitím konkrétních zkušeností. Příští týden se uskuteční jednání MPSV se zástupci APPS. Zváží nabídku SP ČR zapojit se do posuzování odborné způsobilosti odpovědných osob a korektnosti chování agentur práce a tím napomoci „vyčistit“ tento segment trhu práce.

Termín: průběžně s tím, že MPSV připraví jednotlivé kroky a harmonogram jejich plnění.


6. V rámci zákona o specifických zdravotních službách provést úpravy v oblasti pracovně lékařských prohlídek (pozn. dohody o provedení práce)

Ministr Drábek si je vědom problémovosti přijaté úpravy, připravuje se novela, která by měla nabýt účinnosti v březnu 2013. Do té doby platí tzv. „generální pardon“, tzn. je možné vše do 31.3.2013 „jet po staru“ vyjma úhrady zaměstnavatele za lékařskou prohlídku.

 

AMSP ČR, 25.5.2012

 

 

 

 

 


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22       1 Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 15:04 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 15:05 - 1. 06. 2017, 23:59
2 3 4
23 5 Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:14 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Přijetí čínské... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:05 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:06 - 5. 06. 2017, 23:59
6 Vystoupení... (Akce)
6. 06. 2017, 08:18 - 6. 06. 2017, 23:59
Indický den na... (Akce)
6. 06. 2017, 15:06 - 6. 06. 2017, 23:59
7 Jednání zástupců... (Akce)
7. 06. 2017, 08:20 - 7. 06. 2017, 23:59
8 Tisková... (Akce)
8. 06. 2017, 15:07 - 8. 06. 2017, 23:59
9 Účast předsedy... (Akce)
9. 06. 2017, 08:21 - 9. 06. 2017, 23:59
10 Účast předsedy... (Akce)
10. 06. 2017, 08:22 - 10. 06. 2017, 23:59
11 Účast předsedy... (Akce)
11. 06. 2017, 08:23 - 11. 06. 2017, 23:59
24 12 Účast předsedy... (Akce)
12. 06. 2017, 12:19 - 12. 06. 2017, 23:59
13 Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení AMSP... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
14 15 Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
16 Vystoupení... (Akce)
16. 06. 2017, 12:22 - 16. 06. 2017, 23:59
17 18
25 19 Kulatý stůl... (Akce)
19. 06. 2017, 08:36 - 19. 06. 2017, 23:59
20 Setkání předsedy... (Akce)
20. 06. 2017, 12:23 - 20. 06. 2017, 23:59
21 22 Seminář pro mladé... (Akce)
22. 06. 2017, 08:31 - 22. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
22. 06. 2017, 12:24 - 22. 06. 2017, 23:59
23 Účast zástupců... (Akce)
23. 06. 2017, 12:23 - 23. 06. 2017, 23:59
24 25
26 26 27 Seminář pro mladé... (Akce)
27. 06. 2017, 08:29 - 27. 06. 2017, 23:59
Konference AMSP... (Akce)
27. 06. 2017, 12:24 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání... (Akce)
27. 06. 2017, 12:25 - 27. 06. 2017, 23:59
„Jak udělat z... (Akce)
27. 06. 2017, 13:33 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání českých a... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání partnerů... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
28 Kulatý stůl... (Akce)
28. 06. 2017, 08:28 - 28. 06. 2017, 23:59
Účast zástupců... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 15:07 - 28. 06. 2017, 23:59
29 Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 15:08 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 15:09 - 29. 06. 2017, 23:59
30 Účast předsedy... (Akce)
30. 06. 2017, 12:27 - 30. 06. 2017, 23:59
   

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.