NM_540x60px_Banner_neues_CD_engl_cz_2_.gif

cg2017_banner_540x60_2.gif

banner_CMZRB_540x60px.png


Pracovnělékařské prohlídky – nové povinnosti pro zaměstnavatele od 1.4.2012

Dnem 1.4.2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který nahradí současnou právní úpravu závodní preventivní péče. Nenápadně se tak náklady spojené s pracovnělékařskými prohlídkami přesouvají na zaměstnavatele. Nově jsou nutné vstupní prohlídky i u DPP a DPČ. Prováděcí vyhláška Ministerstva zdravotnictví však dosud nebyla schválena.

Účinnost nových právních předpisů od 1.4.2012, doporučuje se využít přechodného ustanovení do 31.3.2013 a jet dle dosavadních právních předpisů (s výjimkou povinnosti zaměstnavatele hradit od 1.4.2012 závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby dle nového zákona).

 

Podstatná změna spočívá v možnosti zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci vykonávají pouze práce zařazené do I.kategorie, zajišťovat pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti praktickému lékaři, u kterého je zaměstnanec registrován. Dále pro případy, kdy má zaměstnavatel pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci, nová legislativa výslovně stanoví právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.

 

-       Kategorizace prací je povinností zaměstnavatele s tím, že

 • I.kategorii určí sám (admin.práce, dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.)
 • Zařazení do vyšší kategorie (II., III. nebo IV. kategorie) je nutné oznámit/navrhnout ke schválení krajské hygienické stanici
 • Rizikovou prací se rozumí práce III. a IV. kategorie, příp. II. kategorie po rozhodnutí hygienické stanice

 

-       Periodicita prohlídek:

 • U I.kategorie nejdéle jednou za 6 let (po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky)
 • U II.kategorie a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 4 roky (po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky)
 • U III. kategorie rizikové a II. kategorie jednou za 2 roky
 • U IV.kategorie jednou za 1 rok
 • Dle zvláštních  právních předpisů (např. mladiství, práce v noci)
 • Na prohlídku může vyslat zaměstnavatel zaměstnance 90 dní před uplynutím dané doby tzn. pokud měl prohlídku 1.4., musí mít další periodickou po určených letech do 31.3.)
 • Mimořádná prohlídka může být nařízena hygienickou stanicí

 

-       Prohlídky:

 • Vstupní - musí být vždy před nástupem do zaměstnání.
  • I. a II. kategorie – musí trvat 40 minut u lékaře
  • II.riziková, II. a IV.kategorie – musí trvat 60 minut
 • U periodické prohlídky
  • I.a II. kategorie 30 min., II.riziková, III. a IV.kategorie 40 min.
 • U výstupní prohlídky
  • I.a II.kategorie 30 min., II.ziriková, III.a IV.kategorie 40 min.
 • U mimořádné prohlídky:
  • Pro všechny kategorie 30 min.
 • Poradenství a dohled:
  • I. a II. kategorie práce: 20 min. / 1 pracovní místo / 1 rok (neumíme si představit v praxi u firmy např. s 500 zaměstnanci nebo u firem s pohyblivým pracovištěm (stavební firmy), jak na každém pracovním místě bude lékař sedět 20 minut a zkoumat jej…)
  • II.riziková, III. a IV.kategorie 30 min. / 1 pracovní místo / 1 rok
  • Jedná se o minimální požadovaný rozsah, který je nutné navýšit v případě, že to vyžaduje provoz zaměstnavatele
 • Výstupní prohlídka
  • Provádí se vždy:
   • Před skončením pracovněprávního vztahu (pozor na okamžitá ukončení pracovního poměru)
   • Před převedením na jinou práci (pokud jde o jiný druh práce)
   • A před zařazením na práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance
   • Neexistuje bohužel nástroj, jak zaměstnance k této prohlídce donutit (doporučuje alespoň nařídit písemně do rozvázání pracovního poměru)

 

-       Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • na dohody lze aplikovat přechodné ustanovení až do 31.3.2013 – neposílat zaměstnance na DPP nebo DPČ na vstupní prohlídky (s odůvodněním podle § 77/2 ZP)
 • nehovoří se o jiných prohlídkách
 • prohlídky jsou nutné jen, stanoví-li tak zvláštní právní předpisy (zejména zaměstnanci pracující v noci a mladiství zaměstnanci)

 

Je všeobecná naděje, že se do té doby (31.3.2013) přijme legislativní změna, podle které se nemají vyžadovat prohlídky u dohody do 150 hodin za kalendářní rok a pracovních poměrů do 3 měsíců, jsou-li v I.kategorii bez zvláštní způsobilosti (tzv. čistá I.kategorie).

 

 

Lékař musí vydat lékařský posudek, který musí mít tyto náležitosti:

 • identifikace zaměstnance, zaměstnavatele a poskytovatele (lékaře nebo zdrav.zařízení)
 • datum a účel vydání posudku
 • pracovní  zařazení a druh práce
 • režim práce (směnnost, rozsah úvazku)
 • pracovní podmínky (zdravotní rizika, bezpečnostní rizika)
 • posudkový závěr musí obsahovat jedno z těchto 4 konstatování:
  • je zdravotně způsobilý
  • je zdravotně způsobilý s podmínkou
  • je zdravotně nezpůsobilý
  • pozbyl dlouhodobě zdravotní způsobilost
  • datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základně zjištěného zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní předpis
  • poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání

 

Pokud zaměstnanci chybí (nějaká) prohlídka, doporučuje se mu ji neprodleně písemně nařídit a on je povinen ji absolvovat. Lékařskou zprávu musí mít zaměstnavatel k dispozici, aby se mohl prokázat případné kontrole. Zaměstnavateli by totiž mohla hrozit sankce (až 300.000 Kč) za správní delikt na úseku pracovního poměru dle ustanovení § 25 zákona o inspekci práce (pokud ještě neuplynula doba 3 let od uzavření pracovního poměru). Navíc nemůžeme vyloučit, že po uplynutí přechodného období dle ustanovení § 98 zákona o specifických zdravotních službách by na takového zaměstnance mohl kontrolní orgán pohlížet jako na zdravotně nezpůsobilého.

 

Zajištění pracovnělékařských prohlídek se vztahuje na všechny zaměstnavatele. Z ustanovení § 53 zákona o specifických zdravotních službách navíc vyplývá povinnost zaměstnavatelů zajistit komplexní pracovnělékařské služby (vedle prohlídek i dohled a poradenství). Žádný předpis přitom nestanoví výjimku u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců nebo u zaměstnavatelů-OSVČ, na které tak plně dopadá nová úprava. Čili vztahuje se na všechny, co mají zaměstnance.

Pravomoc provádět kontroly v oblasti pracovnělékařských služeb mají zejména krajské hygienické stanice (v působnosti zákona o ochraně veřejného zdraví) a inspektoráty práce (v působnosti zákona o inspekci práce). Ve specifických případech jsou oprávněni kontrolu provést i další subjekty (ústřední orgány státní správy, speciální orgány pro hornictví a výbušniny, atp.).


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22       1 Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 15:04 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 15:05 - 1. 06. 2017, 23:59
2 3 4
23 5 Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:14 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Přijetí čínské... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:05 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:06 - 5. 06. 2017, 23:59
6 Vystoupení... (Akce)
6. 06. 2017, 08:18 - 6. 06. 2017, 23:59
Indický den na... (Akce)
6. 06. 2017, 15:06 - 6. 06. 2017, 23:59
7 Jednání zástupců... (Akce)
7. 06. 2017, 08:20 - 7. 06. 2017, 23:59
8 Tisková... (Akce)
8. 06. 2017, 15:07 - 8. 06. 2017, 23:59
9 Účast předsedy... (Akce)
9. 06. 2017, 08:21 - 9. 06. 2017, 23:59
10 Účast předsedy... (Akce)
10. 06. 2017, 08:22 - 10. 06. 2017, 23:59
11 Účast předsedy... (Akce)
11. 06. 2017, 08:23 - 11. 06. 2017, 23:59
24 12 Účast předsedy... (Akce)
12. 06. 2017, 12:19 - 12. 06. 2017, 23:59
13 Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení AMSP... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
14 15 Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
16 Vystoupení... (Akce)
16. 06. 2017, 12:22 - 16. 06. 2017, 23:59
17 18
25 19 Kulatý stůl... (Akce)
19. 06. 2017, 08:36 - 19. 06. 2017, 23:59
20 Setkání předsedy... (Akce)
20. 06. 2017, 12:23 - 20. 06. 2017, 23:59
21 22 Seminář pro mladé... (Akce)
22. 06. 2017, 08:31 - 22. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
22. 06. 2017, 12:24 - 22. 06. 2017, 23:59
23 Účast zástupců... (Akce)
23. 06. 2017, 12:23 - 23. 06. 2017, 23:59
24 25
26 26 27 Seminář pro mladé... (Akce)
27. 06. 2017, 08:29 - 27. 06. 2017, 23:59
Konference AMSP... (Akce)
27. 06. 2017, 12:24 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání... (Akce)
27. 06. 2017, 12:25 - 27. 06. 2017, 23:59
„Jak udělat z... (Akce)
27. 06. 2017, 13:33 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání českých a... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání partnerů... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
28 Kulatý stůl... (Akce)
28. 06. 2017, 08:28 - 28. 06. 2017, 23:59
Účast zástupců... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 15:07 - 28. 06. 2017, 23:59
29 Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 15:08 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 15:09 - 29. 06. 2017, 23:59
30 Účast předsedy... (Akce)
30. 06. 2017, 12:27 - 30. 06. 2017, 23:59
   

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.