Banner_540x60_AMSP.jpg

GASTRO_540x60_sleva__002_.jpg


Špičkové technologie a příležitosti v exotické Indii

Indie je pro mnohé vzdálená a nečitelná země. Pro jiné velká a nebezpečná. Pro další je to gigant několika tváří. Pro někoho kolébka kultury, obchodu a asijských filosofií. A pro jiného nevyzpytatelné teritorium s vysokou kriminalitou. Mohli bychom pokračovat, vždy ale dojdeme k překvapivému závěru, totiž že se vším je možné souhlasit. V Indii nalezneme téměř vše co si dokážeme představit. Na jedné straně pro Evropany stěží představitelné bohatství, na straně druhé nekonečnou chudobu. Vysoká úroveň vzdělanosti, nemající obdobu v žádné jiné globální velmoci kontrastuje se stomilionovými zástupy negramotných. Nejmodernější technologie a špičkový výzkum  vyvažují primitivní pracovní podmínky, kdy pojem bezpečnost práce a ochrana zdraví nemá v hindštině synonymum. Jaderná mocnost, ve které Vás překvapí špinavý voják hlídající obchodní centrum s puškou, která zažila první světovou válku. V každém případě je Indie z pohledu mezinárodního obchodu teritorium, kterému patří spolu s Čínou, Ruskem, Japonskem, Evropskou unií a Spojenými státy americkými, primát „nejdůležitější“. Není světové korporace, která by mohla ignorovat více jak miliardový spotřebitelský a průmyslový trh. Není mnoho světových společností, v jejichž managementu nenalezneme někoho z Indie. Do jisté míry pohnutá historie, filosoficko náboženské směry, přístup k hodnotám, jazykové vybavení a podnikatelské tradice, činí z Indů nejschopnější a nejtvrdší obchodníky světě. Indický manažerský přístup založený na vzdělání, porozumění a komunikaci se stal v novém miléniu nejkopírovanějším vzorem. Indické manažerské metody se dnes přednášejí na nejprestižnějších amerických univerzitách a vytlačují zažitý čínský vzor, populární v 90. letech a spočívající v nekompromisnosti, hraničící někdy až s bezohledností a sebemrskačskou disciplinou. S nadsázkou vyčítám americkým kolegům, obchodním partnerům  i studentům fakt, že v top týmech nejlepších amerických společnostech je možné nalézt pouze Američany, Židy a Indy.  Indie ale není pouze zemí zaslíbenou pro velké korporátní investory nebo obchodní giganty. Díky velmi stabilnímu podnikatelskému prostředí disponuje Indie silným segmentem malých a středních podniků, připravených obchodovat s kýmkoliv na světě. Pro evropské a české malé a střední firmy se naskýtají na indickém poloostrově nevídané příležitosti. Příležitosti jak zbohatnout, nikoliv přežívat. Jako v každém podobném teritoriu, i zde platí krutá (zároveň i vábící ) pravda. Nejvíce zbohatnout můžeme pouze tam, kde je největší chudoba.

Před tím, než představím příležitosti a popíši rizika pro naše exportéry, uvedu několik faktů, která nemusí být všeobecně známa, bude ale naší  výhodou o nich  alespoň vědět  :

 

 1. Indie je více jak 5 tis. let starou civilizací,
 2. v Indii se mluví 325 jazyky, 1600 dialekty, 18 oficiálními jazyky, Indie je největším anglicky hovořícím národem na světě,
 3. populace činí podle posledních odhadů téměř 1,3 miliardy obyvatel,
 4. v Indii je vydáváno 1600 deníků, 15000 týdeníků a 20000 dalších periodik ve více jak 21 jazycích,
 5. celkový HDP Indie je  870 miliard USD, míra růstu HDP je 8%,
 6. Indie má parlamentární systém a je oficiálně největším demokratickým zřízením na světě,
 7. Indie je čtvrtou největší ekonomikou na světě,
 8. Indie disponuje třetí největší armádou na světě,
 9. Indie je druhá největší světová líheň vědců a inženýrů,
 10. míra růstu exportu z Indie v letech 2004-2005 byla 24% a dosáhla 80 miliard USD,
 11. míra růstu importu do Indie v letech 2004-2005 byla 35% a dosáhla 106 milirad USD,
 12. průmyslová  výroba v letech 2004-2005 rostla  9% tempem, maloobchodní trh 13 % tempem,
 13. Indie disponuje 380  univerzitami a 11 tisíci fakultami,
 14. v roce 2008 dosáhne počet zaměstnanců v oblasti IS (software ) více jak 2 mil , což činí Indii v IS/IT světovou velmocí,
 15. Jack Welch (General Electric ), Bill Gates (Microsoft ), a Michael Dell (Dell ) považují Indii za největší a nepozoruhodnější zdroj intelektuální pracovní síly na světe.

Co může očekávat v Indii český exportér ?

 

Příležitosti indického prostředí z pohledu exportů

 

Velikost, růst a podnikatelská tradice

Téměř 1,3 miliardy obyvatel a  dvouciferně rostoucí průmyslové i spotřebitelské trhy jsou jasným argumentem proč usilovat o indický poloostrov jakožto další exportní lokalitu. Připočteme-li k tomu stabilní podnikatelské prostředí, které je rozvíjeno po několik staletí (Portugalci a později Angličané zde z tohoto pohledu zanechali významné stopy), pouze se utvrzujeme v tom, že by Indie neměla chybět na seznamu našich destinací. Úroveň prostředí je charakterizována například velmi rozvinutým bankovním sektorem (například Citibank podniká v Indii více jak 100 let  ), což v důsledku znamená nejen spolehlivost v rámci převodů, ale i dobré a standardní možnosti s pohledu zajištění dodávek a pohledávek. Akreditivní nástroje, D/C nebo D/P podmínky, běžné bankovní záruky nebo spolupráce v oblasti pojištění pohledávek, jsou v Indii zcela běžnou záležitostí.

 Jazykové vybavení a úroveň vzdělání

Zřejmě největší konkurenční výhodou Indie vůči Číně, v rámci nepsaného boje o vedoucí ekonomickou mocnost  Asie, je schopnost domluvit se anglicky, prakticky na všech úrovních. Mimo již zmíněného podnikatelského řádu je to další pozůstatek koloniální Británie, díky čemuž Indie  získává důležité body na globálních trzích. K tomu je třeba zmínit vztah ke vzdělávání, který je pro většinu hinduisticky orientovaných Indů jednou ze základních životních priorit. Kastovní hinduistický systém řadí vzdělané jedince do nejvyšších společenských skupin a být vzdělán nebo vzdělávat ostatní je pro Indy meta nejvyšší. Mimo společenských vazeb to má ale i své velmi pragmatické příčiny. Indové si velmi dobře uvědomují, že vzdělání je základním předpokladem budoucího profesního úspěchu a tím i určitého stupně bohatství. V důsledku potom i důstojnějšího závěru života, neboť ten jim dle hinduistických pravidel jsou povinni zabezpečit jejich děti. Indové si uvědomují, že budou-li jejich potomci studovat v Evropě nebo USA, mají solidní předpoklad stát se úspěšnými a tím i přiměřeně bohatými. Často se poté vrací do Indie, využívají zámořských zkušeností, vydělávají a adekvátně se postarají o své rodiče. Kombinace jazykového vybavení, kvalitního oborového vzdělání, náboženská (spíše ovšem filosofická ) orientace, činí z Indů obchodníky s mimořádnými schopnostmi a dovednostmi. Právem jsou považováni za jedny z nejlepších vyjednávačů na světě.

 

Vliv Evropy a Ameriky

Pro mnohé možná diskutabilní „silná stránka“. Nakolik ztratily asijské národy, včetně Indie, ze své původnosti, či jak jsou amerikanizovány a komercializovány typické východní kultury, je z filosofického hlediska na dlouhé diskuse. Z pohledu evropského exportéra je to ale bezesporu výhoda. Vliv evropských, zejména britských kolonizátorů je velký a vazba na starý kontinent je stále silná. Projevuje se to zažitými podnikatelskými pravidly, právním a bankovním systémem, úrovní komunikace. Mladí Indové považují za důležitý milník v jejich vzdělávání evropskou nebo americkou zkušenost. Mnozí rodiče obětují veškeré své úspory pro to, aby jejich děti mohly jít studovat na americké univerzity. Řada z nich tam nachází uplatnění a ze mořem zůstává, někteří se vracejí do Indie a získávají prestižní posty. Tím, že Indové nejsou z pohledu vyznání nijak ortodoxní - hinduismus (který vyznává více jak 80% obyvatel ) je velmi tolerantní náboženství - jsou i vstřícní vůči ostatním kulturám a filosofiím. Dokáží tolerovat a naslouchat, což je činí nestrannými. Indové umějí čerpat z arabských, stejně jako evropských i amerických kultur a přizpůsobit si mnohé zvyklosti a systémy k vlastnímu obrazu. Z toho dokáží velmi dobře profitovat. I to je příčinou indického úspěchu v současném světě.

 

High – Tech

Pro mnohé možná velké překvapení. V příštím roce bude pouze v oblasti informačních systémů pracovat více jak 2 mil Indů. Indie je světovou velmocí v IS/IT a je příkladem pro celý svět, jak přistupovat k podpoře a rozvoji High–Tech. Příčiny je třeba hledat v osmdesátých a devadesátých letech minulého století. Indie si velmi dobře uvědomovala světový boom v oblasti IS/IT, stejně jako výhodu levné, ovšem vzdělané a anglicky hovořící místní pracovní síly. Mimořádné investiční pobídky pro zahraniční oborové investory , budování infrastruktury, univerzit , investičního a obchodního zázemí , zapříčinil velký příliv nadnárodních (zejména amerických ) oborových korporací. Zóna, jaká byla vytvořena v jihoindickém Bangalore, je ukázkou toho, jak mají lokální vlády přistupovat k investičním pobídkám. V několikamilionové metropoli, uprostřed  indické džungle, je možné nalézt paláce nejvýznamnějších světových producentů z oboru IS/IT,  špičkové výzkumné a datové základny, kvalitní univerzity, průmyslové zóny a vědecká pracoviště. Bangalore si tím vysloužilo název „Silicon Valley of Asia“, na jehož základě vznikají další podobné zóny, mj. v Rusku. Vlastní technologická vybavenost Indie je nicméně velmi různorodá. Ve velkých městech je na vysoké úrovni, srovnatelná s jinými světovými metropolemi, naopak venkov je z tohoto pohledu velmi zaostalý, což odpovídá mimořádné míře chudoby na vesnicích. Letecká přeprava funguje v celé Indii výborně, je bezpečná a poměrně komfortní. Železniční přeprava je i přes veškeré historky o indických železničních rovněž přijatelná a kupodivu i velmi přesná. Ostatní typy přeprav jsou již velmi diskutabilní.

  

Rizika spojená s exportními aktivitami do Indie

 

  

Dovozní bariéry

Indie, podobně jako ostatní asijské ekonomiky, si velmi pečlivě střeží tamní průmysl a velmi neradi akceptují snadné dovozy výrobků, vyrobitelných v Indii. Sociální smír, jehož základem je udržení přiměřené míry nezaměstnanosti a tím i existence tamních výrobců, je natolik vážným tématem současné Indie, že jejich představitelé nejsou ochotni diskusi o zmírnění dovozních bariér často vůbec zahajovat. V praxi to ovšem znamená vytváření silné šedé zóny, kdy indičtí dovozci, vědomi si nepřiměřených celních a daňových bariér na cizí výrobky, nakupují z větší části prostřednictvím tzv.třetích zemí, využívají „offshore“ systémů. Je nutné tedy počítat s tím, že po několika dodávkách Vás indický odběratel může požádat o možnost nakupovat přes třetí zemi, buď zcela nebo částečně. Obvykle využívají arabské země. Určitá komplikace může nastat při vlastní fakturaci, kdy Vás indičtí partneři mohou nutit k podhodnocování zboží a nadhodnocováním různých služeb, dále je třeba počítat s komplikovanějšími převody peněz, plynoucích z jejich partnerských firem v jiných zemích.

  

Sociologické rozdíly

Zřejmě nejslabší stránkou současné Indie jsou propastné sociologické rozdíly. Některé zdroje uvádějí 300-400 mil negramotných obyvatel, což velmi kontrastuje se zmiňovaným systémem špičkových vzdělávacích institucí. Indie je z tohoto pohledu skutečně zemí dvou extremních světů. Světa pohádkově bohatých a světa neuvěřitelně chudých. O co větší je chudoba prvních, o to více bohatne strana druhá. I přes nekonečné úsilí místních vlád a v důsledku i celého vyspělého světa, velikost Indie bohužel neumožňuje, aby se situace zlepšovala rychleji. Dochází  k posunům, ale z našeho středoevropského pohledu , velmi pomalým. Pracovní podmínky jsou pro mnohé velmi kruté, pro Evropany nepochopitelné, pro místní obvyklé. Kontrolní systémy nefungují a kdo pobýval v Indii delší dobu, pochopí, že mnohé je i nekontrolovatelné. Životní podmínky téměř čtvrtiny Indů jsou katastrofální. Aby vůbec přežili, stěhují se na okraj velkých megapolí, kde přežívají v plechových chýších, podobných stanovým táborům, bez dostatečné hygieny, zdravotní péče, o vzdělání nemluvě.  Tyto tzv. „slumy“ jsou největší hrůzou současné Indie. Vše je třeba navíc vnímat v kontextu s její velikosti. Pro příklad uvádím Bombaj (Mumbai), což je obchodní centrum Indie, megapol s téměř 20 mil. obyvatel,  kde jich dle tamních zdrojů žije více jak 7 mil. v plechových osadách na okrajích měst.  

 

Bezpečnostní rizika

Indie je tak  důvodů mimořádných sociologických rozdílů, považována  za relativně nebezpečné teritorium, kriminalita je zřejmým důsledkem vysoké míry chudoby a způsobu existence stamilionů Indů. Znamená to, že obchodní cesty musí být dobře připraveny, doporučuje se bydlet v lepších hotelech a využívat doporučení nebo přímo ochrany a péče místních obchodních partnerů. Rovněž je lepší  pohybovat se ve čtvrtích a zónách, které jsou na první pohled vyspělé, obvykle i velmi dobře zabezpečené různými ochrannými službami. Cestování po Indii se doporučuje zásadně letecky, ve městech je třeba využívat taxi služeb, ideálně hotelových. Je třeba se připravit i na velké množství žebrajících , mmj. dětí, pro něž jsou zahraniční manažeři ideálním objektem. Jsou vytrvalí, obvykle ale nejsou nebezpeční.

  

Náročná vyjednávání

Indičtí manažeři jsou si velmi dobře vědomi svých předností – jazykového vybavení, dobrých komunikačních dovedností, solidního vzdělání, zkušeností obchodu s arabským světem – a dokáží toho náležitě využít. V praxi to znamená, že jsou velmi tvrdými vyjednavači. Sice korektními, nicméně velmi rafinovanými. Obchodní polopravdy, používané v celém světě, teprve v Indii dostávají svému názvu. Je třeba být stále obezřetný a nenechat se rychle vmanipulovat do nevýhodných obchodních podmínek. Indové jsou zvyklí jednat i několik hodin, dokáží přeskakovat na různé témata, odvádět pozornost, vše s jediným cílem – vyrazit s nás maximum. Tlak na cenové ústupky, různé obchodní exkluzivity nebo dodací podmínky, jsou naprosto běžným obchodním standardem. Zásada je jediná, nepodlehnout ihned vydírání a systematicky obhajovat svoje pozice. Vždy je ovšem třeba do jednání jít s možností určitého ústupku, jinak se obchod neuzavře. Vše nakonec skončí na kompromisu, získáte si respekt, na druhé straně i indický partner je uspokojen, neboť něco usmlouvat je pro něj povinností. Na druhou stranu je třeba uznat, že dojednané podmínky jsou dodržovány a respektovány. Je třeba počítat i s tím, že v průběhu obchodních jednání je obvyklé  absolvovat  mnoho návštěv indických restaurací a je dobré připravit se na místní zvyklosti.

INDIE

cyklus článků o možnostech českých malých a středních podniků na emerging markets 

Marketing Magazine č.3/2007

Autor : Karel Havlíček, místopředseda AMSP ČR, generální ředitel SINDAT


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« srpen »
  Po Út St Čt So Ne
31   1 Setkání k... (Akce)
1. 08. 2017, 08:59 - 1. 08. 2017, 23:59
Jednání na MPO ke... (Akce)
1. 08. 2017, 09:15 - 1. 08. 2017, 23:59
2 Setkání AMSP ČR s... (Akce)
2. 08. 2017, 09:00 - 2. 08. 2017, 23:59
3 4 5 6
32 7 Jednání se... (Akce)
7. 08. 2017, 09:16 - 7. 08. 2017, 23:59
8 9 Setkání partnerů... (Akce)
9. 08. 2017, 09:17 - 9. 08. 2017, 23:59
10 11 12 13
33 14 15 Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 07:49 - 15. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
15. 08. 2017, 10:28 - 15. 08. 2017, 23:59
16 Setkání k... (Akce)
16. 08. 2017, 09:01 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
16. 08. 2017, 10:29 - 16. 08. 2017, 23:59
17 Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:50 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
17. 08. 2017, 07:51 - 17. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR s... (Akce)
17. 08. 2017, 10:29 - 17. 08. 2017, 23:59
18 Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:51 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
18. 08. 2017, 07:52 - 18. 08. 2017, 23:59
Jednání k... (Akce)
18. 08. 2017, 09:17 - 18. 08. 2017, 23:59
19 20
34 21 Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
21. 08. 2017, 07:53 - 21. 08. 2017, 23:59
Jednání AMSP ČR a... (Akce)
21. 08. 2017, 10:30 - 21. 08. 2017, 23:59
22 Jednání vedení... (Akce)
22. 08. 2017, 07:54 - 22. 08. 2017, 23:59
Setkání k... (Akce)
22. 08. 2017, 09:02 - 22. 08. 2017, 23:59
Jednání projektu... (Akce)
22. 08. 2017, 10:30 - 22. 08. 2017, 23:59
23 Jednání předsedy... (Akce)
23. 08. 2017, 10:31 - 23. 08. 2017, 23:59
24 Zahájení Země... (Akce)
24. 08. 2017, 09:03 - 24. 08. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
Účast předsedy... (Akce)
24. 08. 2017, 09:04 - 24. 08. 2017, 23:59
25 Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:06 - 25. 08. 2017, 23:59
Rok venkova na... (Akce)
25. 08. 2017, 09:07 - 25. 08. 2017, 23:59
26 27
35 28 Účast předsedy... (Akce)
28. 08. 2017, 09:07 - 28. 08. 2017, 23:59
29 30 Tisková... (Akce)
30. 08. 2017, 09:08 - 30. 08. 2017, 23:59
31 DR AMSP ČR (Akce)
31. 08. 2017, 09:08 - 31. 08. 2017, 23:59
     

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.