NM_540x60px_Banner_neues_CD_engl_cz_2_.gif

cg2017_banner_540x60_2.gif

banner_CMZRB_540x60px.png


Stanovisko AMSP ČR k JIM-Jednotnému inkasnímu místu

AMSP ČR velmi vítá záměr předkladatele deklarovaný cílem reformy, a to dosažení jednoduchého a přehledného systému, který by přispěl k dlouhodobé stabilitě bez nesystémových zásahů a ke snížení administrativních nákladů poplatníků i státu. Jde ze strany asociace o dlouhodobě prosazovanou problematiku. Z návrhu však jasně neplyne, jakým způsobem by měla být zajištěna deklarovaná dlouhodobá stabilita, ani snížení administrativních nákladů.

Více:

Předmět hodnocení

Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa představuje první fázi III. pilíře daňové reformy, tedy reformy přímých daní “

 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY:

 • AMSP ČR velmi vítá záměr předkladatele deklarovaný cílem reformy, a to dosažení jednoduchého a přehledného systému, který by přispěl k dlouhodobé stabilitě bez nesystémových zásahů a ke snížení administrativních nákladů poplatníků i státu.
 • Jde ze strany AMSP o dlouhodobě prosazovanou problematiku

1. Z návrhu však jasně neplyne, jakým způsobem by měla být zajištěna  deklarovaná dlouhodobá stabilita, ani snížení administrativních nákladů poplatníků a státu

 • Není například zřejmé, zda se sjednocením IM (inkasního místa) půjde též například:
  • o sdílení dat v systému tak, aby došlo k redukci počtu a rozsahu výkazů a formulářů, v nichž se poskytovaná data často dublují.
  • v důsledku též o zeštíhlení státní správy, a tím o celkové snížení nákladů státu, a potažmo výdajů daňových poplatníků, na správu daní a poplatků

2. Oceňujeme zvýšení podpory vědy a výzkumu

3. Za problematické považujeme návrh na nejasné a polovičaté   vymezení kompetencí u pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,  a to mezi MF (jenž má být gestorem) a MPSV + MZdr (jimž mají „být kompetence k pojištěním zachovány“). 

4. Za negativní považujeme legislativní neprovázanost navrhovaných změn (jedná se o schvalovaný občanský zákoník a zákon o korporacích)

5. AMSP ČR je pro zachování investičních pobídek, zvláště když jsou uplatňovány v okolních zemích. Zahraniční investoři přinášejíc práci malým a středním podnikům.

6. Nesouhlasíme s plošným zrušením benefitů, neboť:

a) zrušení osvobození od daně ze závislé činnosti u  zaměstnaneckých benefitů a částečná kompenzace slevou na dani ze závislé činnosti ve výši 3000 Kč bude mít negativní dopady i na zaměstnavatele. Pokud bude poskytováno závodní stravování nebo další benefity, zvýší se zaměstnancům základ daně a vyměřovací základy pro pojistné a tím se zvýší i odvod zaměstnavatele ve formě daně z úhrnu mezd. Nízkopříjmové skupiny zaměstnanců nebudou mít po odpočtech slev na poplatníka možnost uplatnit „kompenzační slevu“ a tím bude vytvářen tlak na další zvýšení mezd.

b) administrativa spojená s nutností zdanění a zpojištnění benefitů je v mnoha případech enormní.

=> AMSP ČR tuto změnu nepodporuje, neboť na ni doplatí všichni (stát, zaměstnavatelé i zaměstnanci)

        i.      stát : bude negativní dopad do rozpočtu (kompenzace paušály zatíží rozpočet tak, že to převýší výnosy z daní podniků)

        ii.      firmy běžné : 70 % podniků dnes poskytuje tuto výhodu svým zaměstnancům, v konečném důsledku to sice firmy přežijí, ale zvedne se jim daňové zatížení, což je v rozporu s tím co vláda deklarovala (nezvyšovat daně)

        iii.      firmy zaměřené na poskytování služeb oblasti pohostinství : zásadní snížení tržeb, v důsledku i ztráta pracovních míst

7. Nesouhlasíme se záměrem smluvní sankce a penále zahrnovat do základu daně před jejich splacením – trváme na zachování současného stavu (reálné riziko nesplnění smluvních závazků). 

Není pravdou, že navržené řešení povede k deklarovanému zjednodušení. To by platilo pouze za podmínky, kdy by akruální princip byl zvolen také z hlediska dlužníka. V dnešní době je zcela běžné, že poplatník se z hlediska smluvních sankcí nachází jak v pozici dlužníka, tak v pozici věřitele, tzn. že navržené řešení povede naopak k výrazně složitější evidence smluvních sankcí. Poplatník bude totiž muset aplikovat dva modely a to cash model u nákladových smluvních sankcí a akruální model doplněný účetní opravnou položkou u výnosových smluvních sankcí. 

Je třeba také zdůraznit, že navržené řešení nebude rozhodně daňově neutrální, jak je nepravdivě uvedeno v důvodové zprávě. Např. v situaci, kdy faktura na  smluvní sankce bude vystavena 31.12. nebude možné v mnoha případech z účetního hlediska vytvořit 100% účetní opravnou položku a řešení tak bude pro poplatníka méně výhodné než současný systém.

 

PŘIPOMÍNKY k vybraným hlavním navrhovaným ZMĚNÁM:

1.      Harmonizace daně z příjmů fyzických osob s pojistným na sociální zabezpečení a s pojistným na veřejné zdravotní pojištění

 • Kladně hodnotíme procesní harmonizaci daní z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění a snahu o sjednocení vyměřovacích základů.

2.      Požadujeme přehodnotit navrhované změny u dohody o provedení práce

 • a to tak, aby nedocházelo k eliminaci smyslu této formy zaměstnávání (zpojistnění DPP nad 5000 Kč a nemožnost uplatnit slevy na dani u DPP do 5000 Kč.

3.      Sjednocení sazeb pojistného na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných a u zaměstnanců, a to na 6,5 %.

 • Ačkoli jde o zvýšení zatížení OSVČ, z důvodů zjednodušení a zprůhlednění systému lze s navrženou změnou souhlasit. Jde o sjednocení podmínek pro OSVČ a zaměstnance.
 • V této vazbě je však nezbytné narovnat též další zásadní nerovnosti a diskriminaci ve smyslu:
  • Nároku na proplácení dovolené na zotavenou u OSVČ (daňová uznatelnost)
  • Nároku na vyplácení náhrady mzdy při nemoci (po dobu 3.-21.den nemoci, tak jako je živnostník nucen vyplácet svým vlastním zaměstnancům) (daň. uznatelnost)
  • Uplatnitelnosti stravenek tak, jako je tomu v případě zaměstnanců

4.      Nahrazení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnavatelů daní z úhrnu mezd

 • Vítáme harmonizaci procesů výběru daní a pojistného podle daňového řádu; návrh systému daně z úhrnu mezd pouze za předpokladu, že bude provedeno dle zahraniční praxe a zvážení možných rizik
 • návrh na daň z úhrnu mezd, která  má nahradit odvod zaměstnavatelů na pojistné na sociální a zdravotní pojištění však velmi pravděpodobně může mít  dopad na zvýšení ceny práce vzhledem k rozšíření základu daně (zdanění benefitů), formy zastropování. Rovněž z hlediska vnitřního určení výnosu této „daně“ nejsme přesvědčeni o správnosti transformace těchto odvodů z pojistného na daň.
 • Navíc tato úprava nebude kompatibilní s mezinárodními smlouvami v oblasti sociálního zabezpečení a smlouvami o zamezení dvojího zdanění (smlouvy nezahrnují daň z úhrnu mezd).

5.      Zrušení konceptu superhrubé mzdy

 • Velmi vítáme zejména z důvodu souladnosti s daňovými systémy ostatních států EU, jakož i z důvodu prodražování pracovní síly v ČR (v současnosti)

6.      Snížení obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty u osob povinných k dani z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč. 

 • Uvedená změna
  a/ není žádným způsobem zdůvodněná
  b/ ačkoli je vyšší než je průměr EU, stejnou hranici mají též v sousedních zemích (Rakousko, Slovensko, blíží se hranici v Litvě a Slovinsku, na Maltě je dokonce vyšší)
  c/ není zvláště významná (rozdíl je cca 10 tis. EUR)

=> tj. AMSP ČR jej nepodporuje z důvodu opětovného zvýšení administrativní zátěže (další legislativní změna, na niž podnikatelé musí reagovat), přičemž přínosy jsou za daných okolností sporné. 

7.      Zavedení povinné elektronické formy u vybraných podání.

 • Obecně návrh vítáme, technologická vyspělost věc umožňuje, avšak narážíme na nepřipravenost státu a institucí, jíž lze považovat za kritickou (příklad EPO, Datové schránky, nemožnost elektronizace příloh bez el. podpisu i přes nadstandardní zabezpečení např. zmíněných datových schránek, apod.).

AMSP ČR, 24. 6. 2011


Nahoru

Kalendář akcí

« 2017 »
« červen »
  Po Út St Čt So Ne
22       1 Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 08:13 - 1. 06. 2017, 23:59
Zasedání Odborné... (Akce)
1. 06. 2017, 15:04 - 1. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
1. 06. 2017, 15:05 - 1. 06. 2017, 23:59
2 3 4
23 5 Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:14 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Přijetí čínské... (Akce)
5. 06. 2017, 08:16 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:05 - 5. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
5. 06. 2017, 15:06 - 5. 06. 2017, 23:59
6 Vystoupení... (Akce)
6. 06. 2017, 08:18 - 6. 06. 2017, 23:59
Indický den na... (Akce)
6. 06. 2017, 15:06 - 6. 06. 2017, 23:59
7 Jednání zástupců... (Akce)
7. 06. 2017, 08:20 - 7. 06. 2017, 23:59
8 Tisková... (Akce)
8. 06. 2017, 15:07 - 8. 06. 2017, 23:59
9 Účast předsedy... (Akce)
9. 06. 2017, 08:21 - 9. 06. 2017, 23:59
10 Účast předsedy... (Akce)
10. 06. 2017, 08:22 - 10. 06. 2017, 23:59
11 Účast předsedy... (Akce)
11. 06. 2017, 08:23 - 11. 06. 2017, 23:59
24 12 Účast předsedy... (Akce)
12. 06. 2017, 12:19 - 12. 06. 2017, 23:59
13 Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Účast vedení AMSP... (Akce)
13. 06. 2017, 12:20 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání předsedy... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
13. 06. 2017, 12:21 - 13. 06. 2017, 23:59
14 15 Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
15. 06. 2017, 12:22 - 15. 06. 2017, 23:59
16 Vystoupení... (Akce)
16. 06. 2017, 12:22 - 16. 06. 2017, 23:59
17 18
25 19 Kulatý stůl... (Akce)
19. 06. 2017, 08:36 - 19. 06. 2017, 23:59
20 Setkání předsedy... (Akce)
20. 06. 2017, 12:23 - 20. 06. 2017, 23:59
21 22 Seminář pro mladé... (Akce)
22. 06. 2017, 08:31 - 22. 06. 2017, 23:59
Vystoupení... (Akce)
22. 06. 2017, 12:24 - 22. 06. 2017, 23:59
23 Účast zástupců... (Akce)
23. 06. 2017, 12:23 - 23. 06. 2017, 23:59
24 25
26 26 27 Seminář pro mladé... (Akce)
27. 06. 2017, 08:29 - 27. 06. 2017, 23:59
Konference AMSP... (Akce)
27. 06. 2017, 12:24 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání... (Akce)
27. 06. 2017, 12:25 - 27. 06. 2017, 23:59
„Jak udělat z... (Akce)
27. 06. 2017, 13:33 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání českých a... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
Setkání partnerů... (Akce)
27. 06. 2017, 15:08 - 27. 06. 2017, 23:59
28 Kulatý stůl... (Akce)
28. 06. 2017, 08:28 - 28. 06. 2017, 23:59
Účast zástupců... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 12:25 - 28. 06. 2017, 23:59
Setkání rodinných... (Akce)
28. 06. 2017, 15:07 - 28. 06. 2017, 23:59
29 Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 12:26 - 29. 06. 2017, 23:59
Jednání vedení... (Akce)
29. 06. 2017, 15:08 - 29. 06. 2017, 23:59
Zasedání... (Akce)
29. 06. 2017, 15:09 - 29. 06. 2017, 23:59
30 Účast předsedy... (Akce)
30. 06. 2017, 12:27 - 30. 06. 2017, 23:59
   

02_EET.png

01_MIST__I___EMESEL.png

03_ANAL__ZA.png

04_MEOHUB.png
04_FB_podnikova_zena.png

04_FB_SC_YB.png

05_FB_R___2016.png

06_YT_R___2016.png


AMSP obrázek 1 AMSP obrázek 2 AMSP obrázek 3 AMSP obrázek 4 AMSP obrázek 5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Od roku 2001 sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé obchodní a gastro provozovny, ženy v podnikání a podnikatele na venkově.